ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္အနီးအေဝး

  • ခုႏွစ္
  •  မင္းသုတ / ေကအိုင္စီ
  • ေဆာင္းပါး

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္၌က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ (ပထမအစည္းအေဝး) တြင္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆုိသည့္စကားရပ္ကုိ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပထမဦးဆုံး စတင္သုံးစြဲလာသည္ကုိ ေလ့လာေတြ႔႐ွိရပါသည္။

“မတူညီတဲ့ အျမင္သေဘာထား ေတြကို ျပည္သူေတြ ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ညႇိႏွိုင္းစြမ္းျဖစ္ေစတဲ့ ပညာ၊ လက္ခံသင့္တဲ့ အေတြးအေခၚ အျပဳအမူအသစ္ေတြ ကို လက္ခံရဲတဲ့သတၱိ၊ ခက္ခဲတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ေအာင္ျမင္သည္ထိ ေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ့ ဝီရိယတို႔နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ ပါဝင္သူအားလုံးဟာ မိမိတို႔ရဲ့က႑ႀကီးငယ္မေရြး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ေမၽွာ္မွန္းတမ္းတေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ကို တည္ေဆာက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ( ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစုပင္လုံ (ပထမအစည္းအေဝး) ဖြင့္ပြဲမွ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏုက္ခ်က္)

21C
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဖြင့္ပြဲအမီ ေနျပည္ေတာ္၌တပ္ဆင္ခဲ့သည့္ဆုိင္းဘုတ္(Internet)
                                 

ထုိေနာက္ ၂၀၁၆ ေအာက္တုိဘာ ၁၅ ရက္ေန႔-NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းႏွစ္ပတ္လည္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ “ကၽြန္မတို႔ အခုဆိုရင္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံ ရလဒ္မ်ားအား စုစည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ (21 st Century Panglon Conference Agreement)လက္မွတ္ထိုးျခင္းကို ဦးတည္ရပါမယ္။ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီ ခ်က္နဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသားျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းကို ေနာက္တစ္ဆင့္သြားရပါမယ္။ ေနာက္တစ္ဆင့္က်ေတာ့ ျပင္ဆင္ေရးသား အတည္ျပဳၿပီးျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ကေတာ့ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္နဲ႔အညီ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္ေဆာက္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္”( ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္- မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုက္ခ်က္)

ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ကုိ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မွစတင္ေခၚေဝၚသုံးစြဲလာျခင္း

NLD အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဝါဟာရကုိ ၂၀၁၆ ဇြန္လ ၁၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာအာေဘာ္ “လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္ရမည့္ပင္လုံစိတ္ဓာတ္” တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း အေစာဆုံးေလ့လာဖတ္႐ွဳမိပါသည္။

“စစ္မွန္ေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရာ၌အေျခခံအေတြးႏွစ္ရပ္ရွိပါသည္။ ပထမအေတြးသည္တုိင္းေဒသႀကီးခုနစ္ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုအေပၚအေျခခံေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကုိ  ထူေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထဝီဝင္အေနအထားအေပၚ အေျခခံေသာ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပုံစံဟုေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤျပည္ေထာင္စုပုံစံ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပိဳကဲြေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကုိဦးတည္လ်က္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ရန္  ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယအေတြးသည္ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ သီးျခားျပည္နယ္တစ္ခုသတ္မွတ္၍ျပည္နယ္ရွစ္ျပည္နယ္ပါဝင္ေသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ကုိထူေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအေပၚ အေျခခံေသာ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ပုံစံဟု ေျပာရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤျပည္ေထာင္စုပုံစံ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္  ဒီမုိကေရစီေရး၊  အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္  ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းပုိင္ခြင့္ရွိေရးတုိ႔ကုိ  ဦးတည္လ်က္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ (သတင္းစာအာေဘာ္ေကာက္ႏုက္ခ်က္)

ထုိေနာက္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုမက်င္းပမီတစ္ရက္အလုိ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးက “ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းလာေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျဖရွင္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လိႈက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္” ဆုိသည့္စကားရပ္အခ်ဳိ႔ကုိ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္ဘက္က ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါသည္။

တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းစိုးက “ဒီမူၾကမ္းမွာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္အထိ ရည္ရြယ္ၿပီးဆိုတဲ့ စကားရပ္ရယ္၊ ေနာက္ဆံုးအပိုဒ္မွာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးအတြက္ဆိုတဲ့ စကားရပ္ေတြဟာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁) ပုဒ္မ (၇) ပါ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ စစ္မွန္၍ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ စနစ္ကိုက်င့္သံုးသည္ ဆိုတဲ့အပိုဒ္၊ ပုဒ္မ ၈ ပါ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္သည္ဆိုတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၇၊၈) တို႔နဲ႔ ကြဲလြဲလ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုကို ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေသာ္လည္း ဒီစာပိုဒ္မွာပါတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုဆိုတဲ့ စကားရပ္ေတြကို ျပင္ဆင္ ထုတ္ပယ္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္” ဟု တင္ျပခဲ့ပါသည္။

ထုိသုိ႔ကန္႔ကြက္သျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ ေထာက္ခံေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္အား မဲခြဲရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၅၈၆ ဦးအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၉၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၁၈၄ မဲ၊ ၾကားေနမဲ ငါးမဲ ရွိခဲ့ၿပီး ဆႏၵမဲ အေရအတြက္ စုစုေပါင္း ၅၈၀ မဲ ရွိသည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

(ပုံျပစာပါ “၂၁ ရာစုပင္လုံမွ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု သုိ႔” ဆုိင္းဘုတ္မ်ားကုိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆုံးျဖတ္ၿပီးသည့္ေန႔တြင္ညပုိင္းအခ်ိန္တြင္ ေနာက္တစ္ေန႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံဖြင့္ပြဲအမီ ေနျပည္ေတာ္၌ ခ်က္ခ်င္းတပ္ဆင္ခဲ့ပါသည္-စကားခ်ပ္)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပသည့္ ၂၁ ရာစုပင္လုံ (ပထမအစည္းအေဝး) မတုိင္မီအထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္ေလ့လာပါက အနာဂတ္တုိင္းျပည္ထူေတာင္ေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္  ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ဟူ၍သာ ေခၚေဝၚေျပာဆုိသုံးႏႈန္းလာခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔႐ွုိရပါမည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Horizon Lake View Hotel မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ဦးေဆာင္အဖဲြ႕ (PPST) အစည္းအေဝးတြင္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚဖို႔ ဘာေပးၾကမလဲဆိုသည့္အေပၚ အေျခခံေဆြးေႏြးၾကဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ ၈ ဖဲြ႕  ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ ေမတၱာရပ္ခံ ေျပာၾကားလိုက္ပါသည္။(သတင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ သႀကၤန္အလြန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာၾကားသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးမိန္႔ခြန္းတြင္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး မူဝါဒႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဒီအပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရးဟာ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လို႔ အားလုံး ပါဝင္သင့္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္ေအာင္လို႔ ကြၽန္မတို႔ဆက္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားပါမယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမ်ားကေနတဆင့္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ားအားလုံး လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တစ္ခုထူေထာင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္မတို႔ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္”(မိန္႔ခြန္းေကာက္ႏုက္ခ်က္)

ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္အႏွစ္ခ်ဳပ္

ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ မတ္လထုတ္ “ NLD ေခတ္-ပထမႏွစ္” စာအုပ္ထဲမွ ေနး႐ွင္းစတိတ္ေလာ၊ စတိတ္ေနး႐ွင္းေလာ-အတူယွဥ္တြဲေရးေလာ၊ အတူေပါင္းစည္းေရးေလာ “ၾကားအေျဖ” ႐ွာပုံေတာ္ေဆာင္းပါးကုိ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ႏွစ္စဥ္နီးပါး(အနိမ့္ဆုံး) အေသးစားလက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡ႐ွိေနခဲ့ရာ “နက္နက္႐ွဳိင္း႐ွဳိင္း သေဘာကြဲလြဲေနေသာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟု က်က်နနဆုိရပါလိမ့္မည္။ ဤသုိ႔ စစ္ၿပဳိင္တုိက္ခုိက္ေနၾကေသာ အင္အားစုအသီးသီး၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ စိစစ္ၾကည့္လုိက္လ်င္ သိသိသာသာကြဲလြဲေနေသာ ႏွစ္ခ်က္ကုိ ယခုလုိေတြ႔ရႏုိင္ပါသည္။

ပထမရည္မွန္းခ်က္မွာ “အမွန္တကယ္ ဒီမုိကရက္တစ္သေဘာေဆာင္ၿပီး ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈေလ်ာ့ထားေသာ ဆန္႔က်ည္ဘက္အယူအဆမ်ားကုိ သည္းခံႏုိင္ၿပီး လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ားကုိ တန္ဘုိးထားေလးစားေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဗမာအမ်ား ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္။(Nation state of Burman Buddhist majority)၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာအမ်ားစုႏွစ္သက္သည့္ပုံစံျဖစ္သည္။

ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္မွာ “လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာကုိ ထိန္းသိမ္းထားေသာ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံကုိ အတူယွဥ္တြဲေရးမူျဖင့္ စုစည္းထားေသာ ျပည္နယ္မ်ား၏ႏုိင္ငံအျဖစ္” ထူေထာင္ရန္ျဖစ္သည္။(State Nation of multiple ethnic nationalities with coming together)၊ တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုလူမ်ဳိးစုမ်ား လုိလားသည့္ပုံစံျဖစ္သည္။

လက္႐ွိ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္လ်က္႐ွိၿပီး ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းေလ့လာသုံးသပ္သူ အသ်ွင္ရာဝိက၏ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ကြာျခားပုံ႐ွင္းျပခ်က္တြင္ “အတိုဆုံး ေျပာရရင္ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုတာ ျပည္နယ္ေတြရဲ႔အေရးကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဆုံးျဖတ္တဲ့စနစ္ပဲ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဟာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကို လႊမ္းမိုးတဲ့စနစ္ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ-အခု ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဘီလူးကြ်န္းတံတားကိစၥလုိ ပုံစံမ်ဳိးပဲ။ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္ဆိုတာ ျပည္နယ္ေတြမွာ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ရွိၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က လႊမ္းမိုးလို႔ မရပါ။ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕အေရးမွာ ျပည္နယ္ေတြဆီကေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လုိက္တဲ့ ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကသာ ဆုံးျဖတ္ရပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ဒီမုိကေရစီကို ကိုယ္စားျပဳမယ္၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ျပည္နယ္ေတြကိုကိုယ္စားျပဳမယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို
အာဏာတူ ေပးထားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ပါပဲ” ဟု ဆုိပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္သုံးသပ္လ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ NLD ပါတီ၏ရပ္တည္ခ်က္သည္ ယခင္မူလ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ မွ အစုိးရအာဏာရၿပီးေနာက္ လပုိင္းအနည္းငယ္အတြင္း  ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္သုိ႔ ရပ္တည္ခ်က္ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။ NLD အစုိးရအေနျဖင့္ အနာဂတ္ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကုိ စာေရးဆရာေက်ာ္ဝင္း၏ပထမရည္မွန္းခ်က္ပါ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဗမာအမ်ားစုႏွစ္သက္သည့္ပုံစံအား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္ကုိ သံသယပြားစရာလုိမည္မထင္ပါ။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား EAOs ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔၏ အႏွစ္ ၇၀ နီးပါး ေတာင္းဆုိတုိက္ပြဲဝင္လ်က္႐ွိေသာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အားလုံးေမ်ွာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကသည့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး၏အနီးအေဝး မည္မ်ွ႐ွိေနဦးမည္ကုိ ဆက္လက္ေလ့လာသုံးသပ္ၾကပါကုန္။