ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ KBC ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုမည္

ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အၾကီးဆုံး ကခ်င္အသင္းေတာ္ KBC ေခါင္းေဆာင္မ်ား ယေန႔ဇူလုိင္ ၂၄ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေတြ႔ဆံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ‘ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ေဆြးေႏြးရန္’ အထူး ဖိတ္ေခၚမႈအရ သြားေရာက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေဆြးေႏြးပြဲအခ်ိန္ ၁ နာရီခြဲခန႔္ ၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ႏွစ္ျခင္း ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC က ဆိုပါသည္။
 
ေတြ႔ဆံုမႈ အဆင္ေျပရန္ဆုေတာင္း ကူညီၾကရန္ KBC က မိမိအသင္းေတာ္ ယုံၾကည္သူမ်ားကုိ တုိက္တြန္းထားပါသည္။
 
ယခုေတြ႔ဆံုမႈတြင္ ကခ်င္အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ အၾကီးဆုံးျဖစ္ေသာ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ KBC ကုိသာ ဖိတ္ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။
 
ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO ႏွင့္ ကခ်င္လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲအျပီး တစ္ပတ္အတြင္းမွာပင္ အစုိးရဘက္မွ KBC ကုိ ယခုလုိေတြ႔ဆံုရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။