ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္နွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္မူ ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲ

တပ္မေတာ္ဘက္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးလာသည့္ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းထားရွိေရး မူ နွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ဘက္မွ တင္ျပေဆြးေႏြးလာသည့္ ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ထားရွိေရးမူ တိုု႔ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လုံ ဒုတိယအစည္းေဝး ဒုတိယေန႔အထိ သေဘာတူညီမွဳရရိွရန္ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္ဟု တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးၾကီး စုိးဝင္းႏိုင္ ကေျပာပါသည္။

“တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ထားရွိေရးက အဓိကက်ပါတယ္။ ဒါကိုေဆြးေႏြးေနတုန္းပါ၊ ကမၻာမွာ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း ထားရွိေရးကိုေတာ့ အားလံုးလက္ခံပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔တပ္မေတာ္ဘက္က တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ထားရွိေရး တင္တာပဲ။ တစ္ခုတည္းထားရွိေရးပဲ ေဆြးေႏြးေနရေသးတယ္” ဟု သူကေျပာပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္တြင္ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ထားရိိွေရးကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသေဘာတူၾကေသာ္လည္း အေခၚအေဝၚအသံုးအႏႈန္းတြင္ အနည္းငယ္ညွိေနၾကသည္ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမွဳပူးတြဲေကာ္မတီ(UPDJC) အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေရႊမင္းက ထင္ျမင္ေျပာျပသြားသည္။

ဖက္ဒရယ္တပ္မေတာ္ နွင့္ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဟူေသာ အသုံးအနွဳန္းတင္ျပမွဳအေပၚ ကို္ယ္စားလွယ္တစ္ခ်ိဳ႕ ျငင္းခုုန္ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုုသည္။

ဦးေရႊမင္းက “ က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ တစ္ခုတည္းေသာတပ္မေတာ္ျဖစ္ရမယ္ဆုိတဲ့အေပၚမွာေတာ့ ဘာမွေျပာစရာမရွိဘူး။ ဒါကအားလံုးသေဘာတူတဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေခၚအေဝၚနဲ႔ သူရဲ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွာေတာ့ အားလံုးဝုိင္းဝန္းညွိနိႈင္းျပီးေတာ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကိုေတာ့ လုပ္လို႔ရမယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္ ” ဟုု ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေ၀းတြင္ က႑ၾကီး၄ရပ္ခြဲျခားကာ ေဆြးေႏြးေနၾကၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ အခ်က္ ၂၁ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ အခ်က္ ၁၀ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑တြင္ အခ်က္ ၄ခ်က္ ႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္က႑တြင္ အခ်က္ ၆ခ်က္ စုစုေပါင္း ၄၁ခ်က္ကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးထားခ်က္မ်ားကို စုစည္းထားၿပီး UPDJC သို႔တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။