လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စြမ္းေဆာင္ခ်က္ နည္း

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕က လႊတ္ေတာ္ကထုတ္ျပန္လိုက္ပါသည္။

kayahlut 800x445၎ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္းအေရအတြက္ႏွင့္ အဆိုတင္သြင္းသည့္ အေရအတြက္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္အမည္ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ေဖာ္ျပထားခ်က္မ်ားကိုေတြ႕ရသည္။

ေမးခြန္းေမးျမန္းသည့္ ကိုယ္စားလွယ္သည္ ၈ ဦးသာရွိၿပီး ေမးခြန္းမေမးႏိုင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၁၀  ဦးရွိေနသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအရ သုံးသပ္ရမည္ဆိုပါက ေမးခြန္းမေမးႏိုင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထက္ဝက္ေက်ာ္ေနပါသည္။

အဆိုတင္သြင္းသည့္အပိုင္းတြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ သုံးပုံႏွစ္ပုံက ဘာမွ် အဆိုမတင္သြင္းႏိုင္ တာကိုေတြ႕ရပါသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၈ ဦးရွိေနသည့္အနက္ ၄ ဦးကသာ အဆိုတင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ က်န္ ၁၄ဦးမွာ အဆိုမ်ားမရွိဟု ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မည္သည့္မဲဆႏၵနယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေစကာမူ မိမိတို႕၏ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၱရားအတြက္ တာဝန္ယူမႈအားနည္းေနသည္ကို သိရွိရပါသည္။

ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အဆိုစုစုေပါင္း ၇ ရွိၿပီး ေမးခြန္းက ၄၄ ခု.ရွိသည္။