လႊတ္ေတာ္စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားအား ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်

  • ခုႏွစ္
  •  ကႏၲရ၀တီ
  • ကႏၲရဝတီ

လႊတ္ေတာ္စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားက်င့္သံုးမႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ား ရရိွလာေစရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္ရာ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားက်င့္သံုးျခင္းဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားကို သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္အထိ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရးေရာေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းတြင္ UNDP (United Nations Development Programme)မွ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အတြက္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းကို ပို႔ခ်ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“လႊတ္ေတာ္ေတြရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြေပါ့ အြန္လိုင္းကေနေလ့လာလို႔ရတယ္ ၿပီးေတာ့ အြန္လိုင္မွာ လုပ္ထုံလုပ္နည္းေတြကို အေမးအေျဖလုပ္တာေပါ့ေလ အဲ့ဒီမွာ စာေမးပြဲေတြစစ္တာေပါ့ေလ ၿပီးေတာ့မွ တစ္ခါတည္း အီးေမးအေကာက္ဖြင့္နည္းေတြ ေပးတယ္။” ဟု ဖရူဆိုမဲဆႏၵနယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသဲရယ္က ေျပာသည္။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ Mobile Phone ျဖင့္ Online သင္ခန္းစာ (E-Learning) မ်ားေလ့လာသင္ယူျခင္း၊ Laptop ျဖင့္ Online သင္ခန္းစာ (E-Learning) မ်ားေလ့လာသင္ယူျခင္း၊Internet E-mail အသုံးျပဳနည္းမ်ား ကို ေလ့လာသင္ယူခဲ့ၾကၿပီး ၊ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္