အသစ္တည္ေဆာက္မည့္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုအတြက္ က်ပ္သန္း ၂၂၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳမည္

  • ခုႏွစ္
  •  ကႏၲရ၀တီ
  • ကႏၲရဝတီ

ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဆက္စပ္အေဆာက္အဦးမ်ားကို က်ပ္သန္းေပါင္း ၂၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Lot 1 အတြက္ လႊတ္ေတာ္ရုံးကို က်ပ္သန္း ၁၆၃၅၊ Lot 2 အတြက္ ဒုၫႊန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၫႊန္ခ်ဳပ္အိမ္ကို က်ပ္သန္း ၁၁၅ ႏွင့္ Lot 3 အတြက္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ၂ ထပ္ေဆာင္ ၂ လုံးကို က်ပ္သန္း ၅၇၅ အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္သြားမည့္ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအေဆက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔က ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေစရန္ အဓိကလုပ္ေဆာင္သြားရန္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လိုအပ္မည့္ သစ္မ်ားကို ရရိွေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးလွေထြးက လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားေသာ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရိွတြင္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးခန္းမ်ားကို ကယားျပည္နယ္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈရံုးတြင္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္အတူ ရံုးခန္းဖြင့္လွစ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။