ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ART ေဆးလိုအပ္ေနသည့္ HIV လူနာမ်ားစြာ ရွိေနဆဲဟုဆို

မူးယစ္ေဆးဝါးမွတဆင့္ HIV ကူးစက္မႈႏႈန္းနည္းပါးလာေသာ္လည္း ေဆးလိုအပ္ေနသည့္ လူနာမ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ MSF ေဟာ္လန္ရံုးမွ သတင္းရရွိသည္။

MSF ေဟာ္လန္အေနျဖင့္ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ မွ စတင္ကာ ေအအာရ္တီ ( ART ) ေဆးပရိုဂရမ္ကို စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေဆးလိုအပ္ေနဆဲ လူနာမ်ားစြာရွိသည္ဟု ၄င္းရံုး၏ ႏွစ္အလိုက္စာရင္းမ်ားအရသိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး အေၾကာတြင္းသို႔ ထိုးသြင္းျခင္းမွတဆင့္ HIV ကူးစက္သည့္ ႏႈန္းသည္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး အဆိုပါေရာဂါပိုးရွိသူမ်ားမွာ ေအအာရ္တီ ( ART )ေဆး မွန္မွန္ သုံးစြဲျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ HIV ကူးစက္ျခင္းကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မႈ နည္းပါးခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ HIV ေရာဂါပိုးရွိသူ လူနာမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးကုသခံယူလိုမႈ အေနအထား တိုးတက္လာၿပီး ေဆးခန္းျပ သရာတြင္လည္း လူနာမ်ားအၾကား HIVေရာဂါအေၾကာင္း ပိုမိုနားလည္လာေစရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးမွ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ကုသလိုစိတ္ ျဖစ္လာေစရန္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ MSF ေဟာ္လန္မွ နယ္ေျမဆင္းကာ HIV ေရာဂါႏွင့္ပတ္သတ္၍ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တာဝန္ခံတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

HIV ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ အမ်ားဆံုးေဒသမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဒုတိယျဖစ္ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း MSF မွ အတိအက် ေကာက္ယူထားသည့္ စစ္တမ္းမ်ားကိုမူ ၄င္းတို႔အဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္ လံုၿခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းထားေသာေၾကာင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေအအာရ္တီ ( ART ) ေဆးရရွိမႈ မလံုေလာက္သည့္ ကိစၥကို အစိုးရမွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ အမ်ိဳးသားခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာ ဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႔ (NAP) မွ ကူညီလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီးအစိုးရအေနျဖင့္ ယခုထက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ လာႏုိင္ပါက ပိုမိုတြင္က်ယ္လာႏုိင္သည္ဟုလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း HIV ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ Local Network မ်ားထံမွသိရသည္။

ျမစ္ႀကီးနားအပါအဝင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ ေအအာရ္တီေဆးရရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈအပိုင္းမွွာ တြင္က်ယ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕အစြန္အဖ်ားမ်ားတြင္မူ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲ သည့္အျပင္ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားနည္းလာသည့္အတြက္ ေဆးရရွိမႈ တြင္က်ယ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သည့္အပိုင္းမ်ား၌ အခက္အခဲရွိေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း
သိရသည္။