ျပည္ေထာင္စုက ေပးေဝသည့္ အခြန္ေဝစု ၂၀၁၇-၁၈တြင္ တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ပထမဆံုးအႀကိမ္ ရရွိ

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

 ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေထာက္ပံ့သည့္ အခြန္ေဝစုကို ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ရရွိေၾကာင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ေခတၱစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္းေဌးက မဇၩိမသို႔ေျပာသည္။

"ျပည္ေထာင္စုကေထာက္ပံတ့ဲ အခြန္ေဝစုကို ၂၀၁၇-၁၈ဘက္ဂ်က္မွာ ထပ္တိုးၿပီးေပးတာပါ၊ ကုမၸဏီ မွတ္ပုံတင္တာ ကုမၸဏီ႐ုံးဖြင့္တာ ရန္ကုန္မွာျဖစ္ရင္ျဖစ္မယ္။ လုပ္ငန္းေတြက ဧရာဝတ္ီတိုင္းမွာလုပ္ရင္ ဧရာဝတီတိုင္းရသင့္ပါတယ္ဆိုၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးေတြ ခြဲေဝေပးတာပါ၊ ကိုယ့္တိုင္းထဲမွာလာလုပ္တ့ဲ ကုမၸဏီအခြန္ေငြေတြကိုရတာပါ။ ဒီႏွစ္မွာ ပထမဆုံးရရိွတာပါ”ဟု    ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာဝန္ႀကီးဦးဝင္းေဌးက မဇၩိမသို႔ေျပာသည္။

ယခုလာမည့္ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုက ခြဲေဝေထာက္ပံ့သည့္ အခြန္ေဝစု က်ပ္သန္း ၇၃၆၃.၁၃၂ ရရွိၿပီး လုပ္ငန္း ငါးခုတြင္ ထပ္တိုးအသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇန္နဝါရီ ၆ရက္က တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ အေရးေပၚအစည္းေဝးတြင္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီး ေခတၱစီမံကိန္း ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဦးဝင္းေဌးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။