ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီတည္ေဆာက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဘံုရပ္တည္ခ်က္ ရရွိေရး ေဆြးေႏြးေန

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးႏုိင္ရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ခုရရွိေရးအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေဆြးပြဲ တစ္ရပ္ က်င္းပေနသည္။

ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ (မဒီရာ) Madira ဟုိတယ္တြင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားစင္တာ (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ) -Ethnic Nationalities Affairs Center-ENAC မွ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလုိက္ မူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(မူၾကမ္း) အေပၚ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အီးနက္က စုစည္းထားနဲ႔ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္တဲ့အခါမွာ မူၾကမ္း ၉ ခု ကို အေျခခံၿပီးေတာ့ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ဆက္လက္ ရယူဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီမူၾကမ္းကုိ တုိင္းရင္းသားေတြ ၾကားထဲမွာ ဘံုနားလည္မႈေတြ ရဖုိ႔၊ အဲဒီဘံုနားလည္မႈကုိ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ သံုးဖို႔ ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ENAC မွ ဒုတိယ အလုပ္အမႈေဆာင္ ႏုိင္ဗညာမြန္က မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

၄င္းမူၾကမ္းတြင္ ပါဝင္ေသာ (၁) ပညာေရး၊ (၂) က်န္းမာေရး၊ (၃) ေျမယာ၊ (၄) သဘာဝသယံဇာတ၊ (၅) စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ (၆) ျပည္တြင္း ေနရပ္ စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၊ ( ၇) လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ၊ (၈) အခြန္ေကာက္ခံျခင္း၊ (၉ ) ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ မႈဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏွီးေႏွာတုိင္ပင္ေသာ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၄င္းမူၾကမ္းကုိ ဆုိင္ရာဆုိင္ရာ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ျဖစ္သလုိ၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ဘံုရပ္တည္ခ်က္အျပင္ ညီညြတ္မႈကုိ ရရွိႏုိင္မည္ဟု ေမ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ႏုိင္ဗညားမြန္က ေျပာသည္။

“ဒီေဆြးေႏြးပြဲက ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းရင္းသားၾကားထဲမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ဒီေပၚလစီ ေတြကုိ ဘံုသေဘာတူ၊ ဘံုနားလည္မႈ ရရွိဖုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမ်ာ္မွန္းတယ္။ ဒီရလာတဲ့ ဘံုနားလည္မႈအေပၚမွာ ဘံုရပ္တည္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ေမ်ာ္မွန္းတယ္။ အဲဒီေမ်ာ္မွန္းခ်က္နဲ႔ ဒီဘံုနားလည္မႈ ဘံုရပ္တည္မႈေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲပါဝင္ဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ဒီေဆြးေႏြးခ်က္က ုိ႔ တုိင္းရင္းသားေတြအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္တယ္။ ကၽြန္္ေတာ္တို႔ ၾကားထဲမွာ ညီညြတ္မႈကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္လုိ႔ ေမ်ာ္လင့္ပါတယ္”ဟု သူက ေျပာသည္။

၄င္းမူဝါဒအၾကံျပဳခ်က္မ်ား(မူၾကမ္း)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူရန္အတြက္ အစုိးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔ ဖိတ္ၾကားထားသည္ဟု သူက ေျပာသည္။

ENACမွ အဆုိပါ မူၾကမ္းကုိ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ၄င္းမူၾကမ္းအေပၚ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ဘံုရပ္တည္ခ်က္ ရရွိရန္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။ မနက္ျဖန္ ေမလ ၁၂ ရက္ထိ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

၄င္းမူၾကမ္းကုိ ENAC မွ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း မၾကာခဏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္၍ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လက တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ (ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ)ကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။