ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္သံုးစြဲခဲ့ဟု လူကယ္ျပန္ ဝန္ႀကီးဆို

ရခုိျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈရရိွရန္ က်ပ္သန္းေပါင္း (၇၀၀၀) ေက်ာ္ သံုးစြဲၿပီး ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေမလ ၁၇ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ပူးတြဲ ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္ဆိုင္ရာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၁၆)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လမ္း၊ တံတားတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ အေရးေပၚ ရန္ပံုေငြမွ က်ပ္(၃၆၅၆.၈၄၀)သန္းကို သံုးစြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈရန္ပံုေငြမွ က်ပ္(၄၁၆၄.၃၂၅)သန္းကို လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္ဟု   ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္သည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈေနာက္က်ေနၿပီး အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလအထိ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူဦးေရ (၁၂၀၀၀၀)ခန္႔ရိွေနသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေရးဆြဲထားသည့္ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးေရး (၅) ႏွစ္ စီမံကိန္းကို ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနသည္ဟု ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ေျပာဆုိထားသည္။