ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း KNU ဥကၠဌေတာင္းဆုိ

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို လူမ်ဳိးအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ ေနရာေဒသအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ျဖစ္ေစတစ္ႏိုင္ငံလံုး၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ကိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) ဥကၠဌဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယေန႔ ေမလ ၂၄ ရက္ ေန႔ က ေနျပည္ေတာ္ MICC-2တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ရာစုပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေဝး အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာဆိုရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အကန္႔အသတ္ေဘာင္အတြင္းမွျဖစ္ေစ၊ ပံုျပသေဘာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အလ်င္စလိုျပဳလုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေထာက္အကူမျပဳသလို   ျပႆနာကိုေျဖရွင္းႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး” ဟုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖိုးက ဆိုသည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ကို လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးပါက အဆိုပါ လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၏ ေဒသတြင္ လူမ်ဳိးအလိုက္ျဖစ္ေစ၊   ေဒသအလိုက္ျဖစ္ေစ၊ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ(ALP) မွ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ္လည္းလူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း က်င္းပခြင့္ မရရိွခဲ့သလို ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) မွလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ လူမ်ဳိးအလိုက္ ႏို္င္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပခြင့္ ေတာင္းခံရာတြင္ ရရိွခဲ့ျခင္းမရိွေပ။

ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီဥကၠဌျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအးေမာင္က ရခုုိင္ျပည္နယ္တြင္ လူမ်ိဳးအလိုုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မက်င္းပႏိုုင္ေသးသျဖင့္ ယခုလက္ရိွ က်င္းပေနသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ ရခိုင္တစ္မ်ဳိးသားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္မည့္ သေဘာထားစာတမ္းမ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္မည္ မဟုတ္ဟုဆိုသည္။

“အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပခြင့္ ေပးပါဆိုၿပီးေတာင္းဆိုခဲ့တယ္၊ လုပ္ခြင့္ေပးမယ္ဆိုေပးလို႔ရတဲ့ အခ်ိန္လံုေလာက္မႈ ရိွတယ္၊ ဒါေပမယ့္ မရခဲ့ဘူး”  ဟုေဒါက္တာေအးေမာင္ကေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူမ်ဳိးအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပခြင့္မရရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ဳိးကိုမွ် လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ မဟုတ္ဟုု ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/ SSA) မွလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။