အားလံုးပါဝင္ၿပီး ညီမွ်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပမည္

  • ခုႏွစ္
  •  မဇၩိမ
  • မဇၩိမ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးပါဝင္ျပီး ညီမွ်သည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ မူဝါဒ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို Action Aid Myanmar ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ႏွင့္ မဇၩိမမီဒီယာတုိ႔ပူးေပါင္းက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

miz1901"ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အားလံုးပါဝင္ၿပီး ညီမွ်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖစ္စဥ္အတြက္ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲ" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၁၈ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Inya Lake ဟိုတယ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

အားလံုးပါဝင္ၿပီး ညီမွ်သည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအားလံုးတြင္ ျပည္သူအားလံုးပါဝင္ၿပီး ညီမွ်သည့္ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ရရွိေရးကို ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟမႈ၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္တုိင္းမ်ားအၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြာဟျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိရာ ညီမွ်သည့္ ေရရွည္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္၊ မညီမွ်မႈမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိပ္ျဖာ နားလည္ သေဘာေပါက္ရန္ ႏွင့္ ဓနဥစၥာ ျပန္လည္ခြဲေ၀မႈတို႔အတြက္ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လက္ရွိအေျခအေနျဖစ္ေသာ လူသားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ စီးပြါးေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲမွတစ္ဆင့္ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။

အဆိုပါ မူဝါဒေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတလႊား  ေဒသဆိုင္ရာ ကြာဟမႈႏွင့္ မညီမွ်မႈမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစျခင္း၊ စီးပြါးေရး မညီမွ်မႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ရမည့္ သာဓကမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အားလံုးပါ၀င္ကာ ညီမွ်သည့္ လူမွႈစီးပြား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွႈ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား၊ အားလံုးပါဝင္ကာ ညီမွ်သည့္ လူမွႈစီးပြား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုဂၢလိက က႑၏ အခန္းက႑မ်ား စသည္တုိ႔ကို အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္ဟု သိရသည္။
အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ INGOs, NGOs ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ကာ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။