မြန္အမ်ဳိးသားေန႔တြင္“လက္နက္ျဖင့္စစ္ေရးျပအခမ္းအနား”ထည့္သြင္းက်င္းပျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ မြန္နယ္လုံဝန္ႀကီးက မြန္ျပည္သစ္ပါတီအားသတိေပး

ဂ်ပန္ေရတြင္းရြာ၌ ယခင္က်င္းပခဲ့သည့္မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနား စစ္ေရးျပခ်ီတက္စဥ္(MNA) ဂ်ပန္ေရတြင္းရြာ၌ ယခင္က်င္းပခဲ့သည့္မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနား စစ္ေရးျပခ်ီတက္စဥ္(MNA)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႔တြင္က်ေရာက္မည့္ (၇၀) ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP (ဗဟုိ) အေနျဖင့္ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႔နယ္ခြဲ၊ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာ ခန္႔မွန္းေျမပုံအၫႊန္း(အမ္အက္စ္-၃၇၅၈၈၂)႐ွိ ေဘာလုံးကြင္း၌ “လက္နက္ျဖင့္စစ္ေရးျပအခမ္းအနား” ထည့္သြင္းက်င္းပျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးက သတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာေပးပုိ႔လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေၾကာင္းျပခ်က္႐ွင္းလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမ႐ွိသည့္ အဆုိပါသတိေပးအေၾကာင္းၾကားစာကုိ မြန္ျပည္နယ္၊ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ႔အေျခစုိက္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ႐ုံးသုိ႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ေန႔ျဖင့္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ကုိယ္စား) လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးႀကီးဝင္းႏုိင္ဦးက လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။

ထုိ႔အတူ ဘုရားသုံးဆူေဒသ၊ အနန္းကြင္းအေျခစုိက္ အေရွ႔ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ အမွတ္(၁) ေရွ႕တန္းဗ်ဴဟာ႐ုံး ဗ်ဴဟာမႉးကလည္း ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႔ေပၚ႐ွိ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံအား ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားအား “လက္နက္ျဖင့္စစ္ေရးျပအခမ္းအနား” မျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာ ခန္႔မွန္းေျမပုံအၫႊန္း(အမ္အက္စ္-၃၇၅၈၈၂) သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူခ်က္အရ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတပ္ဖြဲ႔မ်ား စခန္းခ်ေနထုိင္သည့္ အၿမဲတမ္းတပ္တည္ေနရာ ၁၈ ေနရာအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထုိ႔အတူ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာသည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ နဝတစစ္အစုိးရႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီတုိ႔ ႏွစ္ဖက္အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္အရ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအၿမဲတမ္းတပ္တည္စခန္းအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည့္ ေနရာျဖစ္သျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမျဖစ္ေနသည္။

အလားတူ မြန္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ကုိယ္စား) လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗုိလ္မႉးႀကီးဝင္းႏုိင္ဦး လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အျခားအေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္တြင္ “NMSP(မြန္) အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ ရြက္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လူသစ္စုေဆာင္းျခင္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း” ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

အဆုိပါအေၾကာင္းၾကားစာတြင္ “၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွစ၍ NMSP(မြန္) အဖြဲ႔ (ဗဟုိ)မွ ဘုရားသုံးဆူၿမဳိ႔နယ္အတြင္း႐ွိ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာ၊ က်ဳံကြီးေက်းရြာ၊ ေက်ာ့ပလုေက်းရြာ၊ တပ္ဒိန္ေက်းရြာ၊ ခေလာ့ဟနီေက်းရြာ၊ ဗလဲ့တူဖုိက္ေက်းရြာ၊ ႀကံေတာေက်းရြာမ်ားမွ စစ္သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးသူ အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၄၅) ႏွစ္အတြင္း႐ွိသူမ်ားအား တစ္ရြာလ်င္ (၁၀) ဦးခန္႔ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားကုိ ေခၚယူစုေဆာင္းရန္၊ လက္႐ွိလႈပ္႐ွားနယ္ေျမအတြင္း လက္နက္/လူအင္အား တုိးခ်ဲ႔ထားရန္၊ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ KNU အဖြဲ႔မ်ား၏ လႈပ္႐ွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ားအား NMSP(မြန္) အဖြဲ႔ (ဗဟုိ)သုိ႔ သတင္းပုိ႔ရန္၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ စည္းရုံးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႀကဳိးစားေဆာင္ရြက္ၿပီး အသင့္ျပင္ဆင္ထားရန္ ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း” ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔႐ွိရသည္။

မြန္သတင္းေအဂ်င္စီအေနျဖင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီဗဟုိဌာခ်ဳပ္သုိ႔ Online ျဖင့္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာတြင္ အထက္ပါ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာတြင္ က်င္းပမည့္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားအား “လက္နက္ျဖင့္စစ္ေရးျပအခမ္းအနား” မျပဳလုပ္ရန္ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အေရွ႔ေတာင္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္က မြန္ျပည္သစ္ပါတီအား ႏႈတ္ျဖင့္အရင္ေျပာဆုိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၄င္းတုိ႔၏စြပ္စြဲခ်က္မ်ားမွာ အေျခအျမစ္မ႐ွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲမြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနား စစ္ေရးျပအခမ္းအနားျဖင့္ခ်ီတက္ရန္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၏ အရန္တပ္ဖြဲ႔မ်ားျပန္လည္စုေဆာင္းသည္မွာ ပုံမွန္လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေရတြင္းစစ္ေရးျပအခမ္းအနားကုိ က်င္းပသြားမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္တပ္ဖြဲ႔ မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တပုိ႔တြဲလျပည္ေက်ာ္(၁) ရက္ေန႔ ေရာက္႐ွိတုိင္း မြန္အမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားက်င္းပခဲ့ရာတြင္ “လက္နက္ျဖင့္စစ္ေရးျပအခမ္းအနား”ျဖင့္ အစဥ္အၿမဲက်င္းပခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔႐ွိရသည္။

Last modified onMonday, 06 ေဖေဖၚဝါရီလ 2017 16:55