ေခ်ာင္းဆုံၿမဳိ႔နယ္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္ စတင္ထုတ္ေပး

လာမည့္ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမယ့္ ေခ်ာင္းဆံုျမဳိ႕နယ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား လြယ္ကူစြာ မဲေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္ကို မတ္လ (၁၇) ရက္ေန႕မွ စတင္ ထုတ္ေပးေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်ာင္းဆံုျမဳိ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠဌ မွ သိရသည္။

“ခု (၁၇) ရက္ေန႕ကေနစထုတ္မယ္ဆို (၃၁) ရက္ေန႕ထိထုတ္ႏိုင္တာေပါ့ မဲေပးမယ့္ေန႕က ဧျပီ (၁) ရက္ေန႕ဆို ေတာ့ အကယ္၍ အဲဒါထုတ္ေပးလို႕မကုန္ရင္ မဲေပးမယ့္ေန႕ထိ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ထုတ္ေပးေနမယ္” ဟု ေခ်ာင္းဆံုျမဳိ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲဥကၠဌ ဦးထြန္းရီ ကေျပာသည္။

မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္ကို ျမဳိ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုးမွ အသီးသီးေသာ ရပ္ေက်း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုးမ်ားသို႕ ေပးပို႕ထားရွိျပီး ထိုသက္ေသခံလက္မွတ္ကို  မဲဆႏၵရွင္ကိုယ္တိုင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ေယာက္မွ ၎မိသားစုကိုယ္စား ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ ရာ ရပ္ေက်းေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲရံုးတြင္ သြားေရာက္ထုတ္ယူႏိုင္သည္ဟု၎က ဆက္ေျပာသည္။

မဲဆႏၵရွင္သက္ေသခံလက္မွတ္ထုတ္ေပးရျခင္းမွာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအမည္သည္ မဲစာရင္းတြင္ပါဝင္ျပီး ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ဆႏၵမဲေပး ပိုင္ခြင့္ ရရွိေၾကာင္း ေသခ်ာခိုင္လံုမႈရွိေစရန္၊ မဲေပးသည့္ေနတြင္လည္း မိမိမဲဆႏၵလက္ မွတ္ကို ထုတ္ေပးရသူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာျပီး အမည္စာရင္းရွာေဖြရ လြယ္ကူေစရန္ ႏွင့္ ထိုလက္မွတ္တြင္ ပါရွိေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွားယြင္းမႈရွိေနပါက သက္ဆိုင္ရာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲမွ မဲစာရင္းကို အခ်ိန္မွီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေခ်ာင္းဆံုျမဳိ႕နယ္ ေညာင္လန္းေက်းရြာမွ မိခမြန္းဟံသာက “ကြၽန္မတို႕ မထုတ္ရေသးဘူး၊ ထုတ္လို႕ရေနျပီဆိုတဲ့ အေၾကာင္း ေၾကျငာတာမ်ဳိးကိုေတာ့ ကၽြန္မတို႕ရြာမွာ မ႐ွိေသးဘူး၊ ထုတ္ရင္ေတာ့ ရြာမွာပဲ ထုတ္ရမယ္” ဟု ေျပာ သည္။

ထို႔အျပင္ မဲေပးသည့္ေန႕တြင္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား မိမိ မဲသက္ေသခံလက္မွတ္မရွိပါကလည္း မဲစာရင္းတြင္ ပါရွိပါက ဆႏၵမဲ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။

(၂၀၁၇) ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ (၁၉) ေနရာ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ လစ္လတ္ေနေသာ ေခ်ာင္းဆံုျမဳိ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအား ပါတီ (၅) ခုမွ ဝင္ေရာက္အေရြးခံမွာျဖစ္ျပီး မဲေပးခြင့္ရွိသူ (၁၂၅၉ ၄၃) ဦးရွိေၾကာင္း ေခ်ာင္းဆံုျမဳိ႕ နယ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။