၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္အခြန္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ပုိမုိေကာက္ခံရရွိ

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခြန္ ၅ မ်ိဳးအေပၚမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြသည္ ၁၂၂ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသျဖင့္ သတ္မွတ္လ်ာထားခ်က္ထက္ပုိမုိရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာန႐ုံးမွ သိရသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ႏွင့္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္တို႔မွ အခြန္ေငြ ၁၄၂၄၆ ဒသမ ၉၉၆ သန္း ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားၿပီး ဘ႑ာႏွစ္အကုန္တြင္ အခြန္ေငြ ၁၇၄၂၀ဒသမ ၀၃၀ သန္း ေကာက္ခံရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ေျပာရရင္ ၁၂၂ ဒသမ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းဆုိေတာ့ ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္ ပိုေတာ့ ပိုမိုေကာက္ခံရရွိတယ္လုိေျပာရမယ္၊ ရရွိသင့္ ရထုိက္တဲ့ အခြန္ေတြကို အျပည့္အ၀ ေကာက္လိုက္လုိ႔ ပိုမုိေကာက္ခံရရွိတယ္၊ အရင္ႏွစ္ကထက္ပို ရရွိတယ္”ဟု မြန္ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အခြန္ ၅ မ်ဳိးျဖစ္သည့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္အတြက္ ၆၃ သန္း၊ ဝင္ေငြခြန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ ေကာက္ခံရန္ လ်ာထားခဲ့သည္။

ဘ႑ာႏွစ္အကုန္တြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၆၈၀၀ ေက်ာ္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၁၀ ေက်ာ္၊ ဝင္ေငြခြန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၈၂၀၀ ေက်ာ္၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္အတြက္ က်ပ္သန္း ၁၂၇၀ ေက်ာ္တို႔ကို ေကာက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟု ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာန႐ုံးရွိ စာရင္းအရ သိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခြန္မေပးေဆာင္ႏိုင္သည့္ အခြန္အေၾကြးက်န္မ်ားရွိေၾကာင္း မည္မွ်ရွိသည္ကို စာရင္းမတြက္ခ်က္ရေသးေၾကာင္း ဦးသန္း၀င္းက ဆက္ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အခြန္ေကာက္ခံရရွိေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၁၇၄၇ ဒသမ ၁၃၈ ရွိသည္ဟု ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာန႐ုံးမွ သိရသည္။