ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွခြဲမထြက္ရအဆုိအား မြန္ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေ၀ဖန္

ျပည္ေတာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ UPDJC ၏ ႏုိင္ငံေရးက႑ဆုိင္ရာ မူဝါဒအဆုိျပဳလႊာပါ “ႏုိင္ငံေတာ္၏နယ္ေျမအပုိင္းအျခားဟူသမ်ွသည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွခြဲမထြက္ရ” အဆုိအား ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိေက်ာ္လြန္ေနေၾကာင္း ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔ က႑အလုိက္ေဆြးေႏြးပြဲတက္ေရာက္သည့္ မြန္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားက ေဝဖန္ေျပာဆုိလိုက္သည္။

 “က်ေနာ္တုိ႔မြန္အမ်ဳိးသားပါတီအေနနဲ႔ အဲဒီအခ်က္ကုိလုံးဝမထည့္သြင္းဖုိ႔ တင္ျပခဲ့တယ္၊ မည္သည့္အခါမွခြဲမထြက္ရအဆုိဟာ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္လုိက္တာျဖစ္တယ္” ဟု မြန္အမ်ဳိးသားပါတီ MNP အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ႏုိင္လယီတမက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးမရမီ ေရးဆြဲအတည္ျပဳခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၀ ပုဒ္မ ၂၀၂ တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အာဏာတည္သည့္ေန႔မွ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း ခြဲထြက္နိုင္ေသာ အခြင့္အေရးကို အသုံးမျပဳရဟုပါရွိေၾကာင္း၊ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္လၽွင္ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟုအဓိပၸါယ္႐ွိေသာ္လည္း ျပည္နယ္ေကာင္စီရွိ အမတ္ စုစုေပါင္း သုံးပုံႏွစ္ပုံေအာက္မေလ်ာ့ေသာအမတ္မ်ား၏ ေထာက္ခံမဲေပးျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳရမည္ဟု ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း သိရသည္။

ႏုိင္လယီတမက “အဖိႏွိပ္ခံက်ေနာ္တုိ႔တိုင္းရင္းသားေတြမွာ နဂုိလ္က႐ွိေနခဲ့တဲ့ ဒီလုိစုိးရိမ္မႈေတြကုိ အခုတဖန္ ဒီအခ်က္(မထြက္ရ) ကုိ ထည့္သြင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္ စုိးရိမ္မႈေတြ၊ သံသယေတြပုိမုိႀကီးထြားလာမယ္၊ ေနာက္ၿပီး တုိင္းရင္းသားခ်စ္ၾကည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းေတြ ထိခုိက္ေစတဲ့အျပင္ လက္႐ွိညီလာခံအေပၚဂယက္ရုိက္ခတ္မႈေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္တယ္” ဟု ဆုိသည္။

ယင္းအဆုိကုိ တပ္မေတာ္သားကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး၊ က်န္အစုအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္အမ်ားစုကမူ ယင္းအဆိုုကိုု မထည့္သြင္းသင့္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

အလားတူ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေနသည့္ မြန္ေဒသလုံးဆုိင္ရာဒီမုိကေရစီပါတီ AMDP ဒုတိယဥကၠဌ(၂)ႏုိင္ခ်မ္းတြဲ႔ကလည္း ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီစနစ္တြင္ “ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွခြဲမထြက္ရ” အဆုိ လက္မခံေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ဒီစာတမ္းေတြမွာက နာမဝိေသသနေတြ အလြန္မ်ားေနတယ္၊ ဆုိလုိရင္းအဓိပၸါယ္ေတြ ဝါးေနတယ္” ဟု ႏုိင္ခ်မ္းတြဲ႔ကဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေရးက႑ဆုိင္ရာ မူဝါဒအဆုိျပဳလႊာ အခန္း (၇) ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ အပုိဒ္(က) တြင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အား ျပည္ေထာင္စုမၿပဳိကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈမၿပဳိကြဲေရး အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ တည္တံ့ခုုိင္ၿမဲေရးတုိ႔ကုိ ေရွး႐ွဳ၍ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း စစ္မွန္ၿပီး ထိေရာက္စြာ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေပၚလာမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မူေဘာင္အတြင္းမွ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္႐ွိေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တုိ႔ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲရလဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

“အခုေျပာေနတဲ့ဖက္ဒရယ္ကလည္း စစ္မွန္တဲ့ဖက္ဒရယ္ရခ်င္မွ ရမယ္၊ စစ္မွန္ၿပီးဆုိတယ့္ဖက္ဒရယ္မရႏုိင္ဘူး၊ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေပၚလာမယ့္ ဖက္ဒရယ္မူေဘာင္ေလာက္ပဲရႏုိင္မယ္၊ ညွိႏႈိင္းလုိ႔ရတဲ့ရလဒ္အေပၚမွာပဲ ရမယ္” ဟု ႏုိင္ခ်မ္းတြဲ႔က ဆုိသည္။

ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ုဳပ္ SNLD ကလည္း  နုိင္ငံေတာ္ရဲ႕နယ္ေျမအပုိင္းအျခာဟူသမ်ွ ႏုိင္ငံေတာ္မွမည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရဆုိတဲ့ အခ်က္သည္ ပင္လုံစာခ်ဳပ္၊ ပင္လုံကတိကဝတ္၊ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ လုံးဝဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရး ဖခင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေၾကာင္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးကို ပ်က္ျပားေစႏုိင္ေၾကာင္း ေမလ ၂၅ ရက္စြဲျဖင့္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

(၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး၌ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္သယံဇာတ၊ လုံၿခဳံေရး စသည့္ က႑ ႀကီး ၅ ရပ္ကုိ ေနျပည္ေတာ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္းစင္တာ MICC2 ၌ ေနရာ ၅ ခုခြဲ၍ ႏွစ္ရက္ၾကာအခ်ိန္ယူက်င္းပေနၿပီး ထြက္ေပၚလာမည့္ရလဒ္မ်ားကုိ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးသုိ႔ တင္သြင္းေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကမည္ျဖစ္သည္။