၂၁ ပင္လံုညီလာခံဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈေလ်ာ့နည္း

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝး ၆ ရက္တာကာလ၌ လႈမႈေရးက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၃၀ ရာႏႈန္းထက္႐ွိေသာ္လည္း တစ္ျခားေသာက႑မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၃၀ ရာႏႈန္းေအာက္ ေလ်ာ့နည္းေနေသးေၾကာင္း က်ား- မ တန္းတူေရးမဟာမိတ္အဖြဲ႕ (AGIPP) မွ သံုးသပ္ခဲ့သည္။

listAGIPP အေနျဖင့္ လံုျခံဳေရးက႑တြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ထား႐ွိေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မူသေဘာ ေဆာင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာဖြဲ႕စည္းပုံ ႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအျခားက႑မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကိုသာ အေလးေပးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရးႏွင့္ က်ား၊မ တန္းတူညီမ်ွမႈႏွင့္ ဆိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးျခင္းမ႐ွိဟု ဆုိသည္။

AGIPP ဥကၠဌ မိကြန္းခ်မ္းႏြန္ က “ လူမႈေရးက႑မွာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ အားေကာင္းေနေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးက႑မွာ ပါဝင္မႈ အရမ္းကိုနည္းပါတယ္၊ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြက ႏိုင္ငံေရးနဲ႕အလွမ္းေဝးေနေသးလို႕ ျမင္ၾကတယ္၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ အမ်ိဳးသမီးကိုယ္တိုင္က အရည္အခ်င္း႐ွိေပမယ့္ ယံုၾကည္မႈအားနည္းတဲ့အတြက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးမႈမ႐ွိတာလည္း ပါတယ္” ဟုေျပာသည္။

စီးပြားေရးက႑ ဆိုင္ရာမူဝါဒအဆိုျပဳလႊာတြင္လည္း က်ား၊မ ေရးရာ႐ႈေထာင့္မွ ထည့္သြင္းထားမႈမ႐ိွျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရး ႏွင့္ က်ား/မဆိုင္ရာတန္းတူညီမ်ွေရး ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးထားျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း AGIPP အဖြဲ႔က သံုးသပ္ထားသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ မိေလးမြန္ က “ ဒုတိယအၾကိမ္ ၂၁ ပင္လံုညီလာခံမွာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္ တက္ေရာက္မႈ ၁၀ ရာႏႈန္းေလာက္႐ွိမယ္လို႕ ျမင္တယ္၊  မြန္မွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးတက္ေရာက္တာ အရမ္းနည္းတယ္” ဟုေျပာသည္။

AGIPP အေနျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအဆင့္အတိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္မႈ အနည္းဆံုး ၃၀ ရာႏႈန္းေသခ်ာေစရန္၊ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္မူဝါဒ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ျပင္ဆင္ရာတြင္ က်ား၊ မ ႐ႈေထာင့္မွထည့္သြင္စဥ္းစားေပးရန္၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ မူဝါဒ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကိုျပင္ဆင္ရန္၊ ေရ႐ွည္တည္တံေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျငိမ္းခ်မ္ေရးျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကုိ က်ား၊မ ေရးရာဂ်န္ဒါဆန္းစစ္မႈမ်ား အဆင့္တိုင္းတြင္ျပဳလုပ္ရန္၊ ေ႐ွ႕ဆက္က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁) ပင္လံုအစည္းအေဝးတြင္ က်ား၊မ ပါဝင္မႈႏႈန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးသည့္အခ်က္မ်ားကုိ လက္လွမ္းမွီရ႐ွိေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ပံ့ပိုးေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ အၾကံျပဳခဲ့သည္။

အလားတူ ဒုတိယအၾကိမ္ပင္လံုညီလာခံတြင္ အဆိုတင္သြင္းေသာမူဝါဒ (၄၅) ခ်က္အနက္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ Union Accord ေရးထုိးသည့္ မူဝါဒ (၃၇) ခ်က္တြင္ အမ်ိဳးသမီးအေရး ႏွင့္ က်ား၊ မတန္းတူညီမ်ွေရးကို တိုက္႐ိုက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာ မူ (၃) ခ်က္ ႏွင့္ သြယ္ဝိုက္ထည့္သြင္းစဥ္းစားေသာမူ  (၄) ခ်က္ စုစုေပါင္း (၇) ခ်က္ကို လူမႈေရးက႑မူဝါဒ ႏွင့္ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မူဝါဒတို႕တြင္ ေတြ႕႐ွိရသည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ- ၂၁ ပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ AGIPP ၏ မိတ္ဖက္အဖြြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ မိခင္အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္စားျပဳကာ ညီလာခံတက္ေရာက္သူအေနျဖင့္ (၁) ဦး၊ အက်ိဳးေဆာင္ အေနျဖင့္ (၁) ဦး၊ ပါဝင္ခြင့္ရ႐ွိခဲ့ျပီး CSO Forum မွေလ့လာသူအေနျဖင့္ AGIPP အဖြဲ႕ဝင္ (၂) ဦး တက္ေရာက္ခြင့္ ရ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ညီလာခံတက္ေရာက္သူ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ယခုက်င္းပသည့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရညီလာခံ အမ်ဳိးသမီးအေရးေဆြးေႏြးသည့္ ညီလာခံမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တက္ေရာက္သူ ၉၁၀  ဦးအနက္ အမ်ဳိးသမီး ၁၅၄ ဦး၊ အမ်ဳိးသား ၇၅၆ ဦး အမ်ဳိးသမီးပါဝင္မႈ ၁၇% ႐ွိသည္ဟု ညီလာခံသုိ႔ တက္ေရာက္စာရင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရသည္။