မြန္ေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦးခန္႔အပ္ရန္ မလိုဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ( photo: MNA) မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံ( photo: MNA)

မြန္စာေပယဥ္ေက်းမႈအပါအဝင္ ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိကိစၥရပ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္တိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မြန္ေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦး ပူးတြဲထား႐ွိရန္မလိုေၾကာင္း စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

မြန္တိုင္းရင္းသားေရးရာ စီမံေဆာင္႐ြက္မည့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးအား သီးျခားတာဝန္ေပးရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရး ဆိုင္ရာေကာ္မတီမွ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အား တိုက္တြန္းထားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက သိလုိ၍ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယင္းသုိ႔ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က “ ဥပေဒအရ မြန္တိုင္းရင္းသားေရးရာ ပူးတြဲဝန္ႀကီးတစ္ဦး ထား႐ွိရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ မြန္စာေပ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥရပ္ေတြကို မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ကသာ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္” ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

ေဒသဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ မြန္စာေပ ယဥ္ေက်းမူကိစၥရပ္မ်ားကို ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္႐ြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ႐ွိခဲ့ၿပီး မြန္ေဒသခံမ်ားမွတင္ျပ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖ႐ွင္းေပးေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မြန္ေရးရာဝန္ႀကီးတစ္ဦး ခန္႔အပ္ရန္မလုိဟု ဆုိသည္။

သုိ႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒတြင္ပါ႐ွိေသာ ပုဒ္မ ၂၊အပိုဒ္ (င) အရ မြန္ေရးရာဝန္ႀကီး ခန္႔အပ္ပိုင္ခြင့္မ႐ွိေသာ္လည္း မြန္ေရးရာေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ကိုယ္စားျပဳဝန္ႀကီးမ႐ွိပါက ပုဒ္မ ၁၅ (က) (ခ) ႏွင့္ ပုဒ္မ ၃၂ တို႔အရ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သင့္ေတာ္ေသာ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးဦးအား တာဝန္ေပးအပ္ရမည္ဟု ေဖၚျပထားသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးက “မြန္လူမ်ိဳးတို႕အေနနဲ႔ မြန္လူမ်ိဳးအေရးႏွင့္ပက္သက္ၿပီးေတာ့ လုပ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္၊ စာေပ ယဥ္ေက်းမႈကိစၥ၊ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကိစၥေတြက အျမဲလုပ္ေဆာင္ေနၾကကိစၥေတြျဖစ္တယ္၊ ၎ကိစၥေတြအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကိုဘဲ အႀကံဥာဏ္ အကူညီေတာင္းရမယ္ဆိုတာထက္ ဒီကိစၥကို ဘယ္သူက တာဝန္ယူမယ္ဆိုတာက ပိုၿပီးအေရးႀကီးတယ္” ဟု ဆိုသည္။

ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာအတြက္ ေငြက်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ က်ပ္၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာအတြက္ က်ပ္သိန္း ၂၀၀၀၊ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာအတြက္ က်ပ္သိန္း ၁၅၀၀ အသီးသီး ဘ႑ာေငြေၾကးလ်ာထားမႈ႐ွိေသာ္လည္းမြန္တိုင္းရင္းသားေရးရာအတြက္ ဘ႑ာေငြသီးျခားလ်ာထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္အတြင္းအျခားတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားနည္းတူ မြန္တိုင္းရင္းသားေရးရာအတြက္ ဘ႑ာေရးကို ေရးဆြဲသတ္မွတ္ေပးရန္ တိုင္းရင္းသားအေရးရာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမွ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

ျပီးခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအုန္းျမင့္ အစုိးရလက္ထက္တြင္ မြန္ျပည္နယ္အတြက္ မြန္တိုင္းရင္းသား ေရးရာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္မည့္ဝန္ၾကီး သီးသန္႔မရိွခဲ့ေသာ္လည္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းႏြယ္စုိးအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ခြင့္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။