ေမာ္လျမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ အေရးယူမည့္ကိစၥ ျပည္နယ္အစိုးရမွ စက္႐ုံသို႔ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိ

 ေမာ္လျမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ(photo: MNA) ေမာ္လျမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ(photo: MNA)

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳထားသည့္ ေမာ္လျမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ (MCL) အေရးယူေပးေရးအဆိုကိစၥ ျပည္နယ္အစိုးရမွ စက္႐ုံသို႔ တစ္စံုတစ္ရာအေၾကာင္းၾကားလာျခင္းမရွိေၾကာင္း စက္႐ုံတာဝန္ရွိသူတို႔က ေျပာသည္။

ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူျခင္းမရွိဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေနသည္မွာ ျပည္ေထာင္စုက ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေပၚေပၚထင္ထင္ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိေနသည့္အေပၚ အေရးယူေပးရန္အဆိုကို စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ မြန္လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး မြန္ျပည္နယ္အစိုးရမွ MCL စက္႐ုံသို႔ ဥပေဒႏွင့္ အညီလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

“ဦးတို႔ဆီကို လႊတ္ေတာ္ေရာ အစိုးရေရာ ဒီကေန႔အထိ ဘာမွအေၾကာင္းၾကားလာတာမရွိဘူး၊ ဦးတို႔ MCL သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု Executive officer ဦးေဇာ္လြင္ဦးက ေျပာခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ စက္႐ုံ၌ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ အက်ဳံးဝင္သည့္ ၂၀ မဂၢါဝပ္ စက္တစ္လံုးကို တစ္ႏွစ္သက္တမ္းရွိ ယာယီလိုင္စင္ကို မြန္ျပည္နယ္ စက္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာန၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ရရွိထားခဲ့သည္ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး MCL အေနျဖင့္ ၄င္းစက္႐ုံအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရယူရန္မလိုအပ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စက္႐ုံသည္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ လည္ပတ္ေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္MCL ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံကို ေက်ာက္မီးေသြးအစား အျခားေလာင္စာျဖင့္ လည္ပတ္ရန္ ေဒသခံတို႔က အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္ ေတာင္းဆိုလာခဲ့ေသာ္လည္း ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေလာင္စာျဖင့္ စက္႐ုံကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕က စီးပြားျဖစ္ စတင္လည္ပတ္ခဲ့သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္ Pacific Link Cement Industries Ltd. မွ အစုရွယ္ယာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ SCG (Siam Cement Group) မွ အစုရွယ္ယာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ပုဂၢလိကအက်ိဳးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၄၉ မဂၢါဝပ္ လိုအပ္ၿပီး ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ဇီဝစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ၄၀ မဂၢါဝပ္ကို လည္းေကာင္း၊ စက္႐ုံမွ စြန္႔ပစ္ေသာ ေလပူ Waste Heat Generator မွ ၉ မဂၢါဝပ္ကိုလည္းေကာင္း ထုတ္ယူ သံုးစြဲသြားမည္ဟု စီမံကိန္အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။