ခေနာက္စိမ္းသတၲဳႀကိတ္ခြဲသန္႔စင္စက္႐ုံတစ္ရုံကုိ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ျပဳ

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း(photo: MNA) သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း(photo: MNA)

မြန္ျပည္နယ္၊ က်ဳိက္မေရာၿမိဳ႔နယ္၊ ေညာင္ပင္ဆိပ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ ေမာ္လၿမိဳင္စက္မႈဇုန္အတြင္းတြင္ ခေနာက္စိမ္းသတၲဳႀကိတ္ခြဲသန္႔စင္စက္႐ုံတစ္ရုံကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔က စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

စက္႐ုံစမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ရထားသည့္ အေရွ႔ေျမာက္ဆင္ျဖဴေတာ္သတၲဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမီတက္မွ စက္႐ုံစမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ရရွိရန္ ၾသဂုတ္လခန္႔က ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပထားျပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔မွစကာ စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

“စမ္းသပ္လည္ပတ္မယ့္ကာလကိုေတာ့ မသတ္မွတ္ထားဘူး၊ စမ္းသပ္လည္ပတ္ေနစဥ္မွာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈရွိ မရွိကို စစ္ေဆးသြားမယ္၊ ထိခိုက္မႈရွိရင္ေတာ့ လည္ပတ္ခြင့္ပိတ္သိမ္းမယ္” ဟု မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

စက္႐ုံစတင္စမ္းသပ္လည္ပတ္သည့္ေန႔တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရေကာ္တီႏွင့္ စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီတို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း စက္႐ုံလည္ပတ္ျပီး ၂ ပတ္အၾကာတြင္လည္း စစ္ေဆးမႈ ထပ္မံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ေမာ္လျမိဳင္စက္မႈဇုန္တြင္ ခေနာက္စိမ္းသတၲဳသန္႔စင္စက္႐ုံ ၆ ႐ုံခန္႔တို႔က စက္႐ုံလည္ပတ္ခြင့္ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈရွိခဲ့ေသာ္လည္း ခေနာက္စိမ္းသတၲုဳသန္႔စင္စက္႐ုံသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ၊ ညစ္ညမ္းမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ားရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ျမိဳ႔ေရေပးေဝေရးစီမံကိန္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟုဆိုၿပီး စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီႏွင့္ ျမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီတို႔၏ တင္ျပမႈေၾကာင့္ ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံကို ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လခန္႔တြင္ စက္႐ုံႏွင့္ စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီ၊ ျမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီတို႔ ညွိႏႈိင္းမႈေၾကာင့္ စက္႐ုံတစ္ခုကို စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳေပးခဲ့ရာ အဆိုပါစက္႐ုံစမ္းသပ္လည္ပတ္စဥ္ စက္႐ုံပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူထုအခ်ဳိ႔ မူးေမ့မႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ ထိုအခ်ိန္မွစျပီး ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံအားလံုးကို ျပည္နယ္အစိုးရက ရပ္နားခိုင္းထားခဲ့သည္။

လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္မွာေတာ့ ယခင္အစိုးရက ရပ္နားခိုင္းထားသည့္ ခေနာက္စိမ္းႀကိတ္ခြဲသန္႔စင္စက္႐ုံတစ္ခုကို ပထမဆံုး စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ ျပဳေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ခေနာက္စိမ္းစက္႐ုံသည္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ရွိလာႏိုင္ျခင္း အထူးသျဖင့္ စက္မႈဇုန္၏ ေအာက္ဘက္ (၂) မိုင္အကြာခန္႔ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႔ေရေပးေရးစက္႐ုံ အတၲရံ (၁)၊ အတၴရံ (၂) ကို ထိခိုက္မႈရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ စက္မႈဇုန္ေကာ္မတီ၊ ျမိဳ႔နယ္ေကာ္မတီႏွင့္ စက္မႈဇုန္ဝန္းက်င္ေနလူထုတို႔က ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ရထားသည့္ အေရွ႔ေျမာက္ဆင္ျဖဴေတာ္သတၲဳတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီလီမီတက္သည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ခေနာက္စိမ္းသတၲဳေခ်ာ ၁ တန္ခြဲ ထုတ္လုပ္မည္ဟု စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။