မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ေအာက္တိုဘာလ ၀၉၊ ၂၀၁၇)

မြန္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ ပူးေပါင္ၿပီး မြန္ေဒသအတြင္း႐ွိ မိ႐ိုးဖလာေျမယာအသုံးျပဳမႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ထုတ္ေရးမေကာ္မတီတစ္ခုဖြဲ႕စည္းလိုက္ပါတယ္။

မြန္အမ်ိဳးသားေပါင္းစည္းညီညြတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ၄ ဖြဲ႕ဟာ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေအာက္ပဲခူးစာသင္တိုက္မွာ ေတြ႕ဆုံလိုက္ပါတယ္။

ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ံု MCL ရဲ႕ မိုင္းခြဲအသံနဲ႔ တုန္ခါမႈေတြဟာ ေနာက္ ၈ ႏွစ္ၾကာမွ ေလွ်ာ့နည္းလာမယ္လို႔ MCL ရဲ႕ မိုင္းအင္ဂ်င္နီယာ ကေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

Media