သဘာ၀သယံဇာတေပါမ်ားေသာ ျပည္နယ္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ မရွိျခင္းမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သဘာ၀သယံဇာတေပါမ်ားေသာ္လည္း ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးမႈ မရွိသည္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မွဳမ်ားျပား၍ ျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ စင္တာ (ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ) Ethnic Nationalities Affairs Center ( Union of Burma )မွ ျပဳလုပ္ေသာ သဘာ၀ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕၊ ေမဖုန္းမိုရ္ဟုိတယ္တြင္ ဧျပီလ ၅ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊ ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ အစီရင္ခံစာ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ စင္တာ(ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံ)၊ ရန္ကုန္ရံုး မန္ေနဂ်ာ နန္းေအးေအးသြယ္ က ထုိသုိ႕ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သဘာ၀သယံဇာတေပါမ်ားေသာ္လည္း ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး မရွိသည္မွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပား၍ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႕အတြက္ သဘာ၀ သယံဇာတကို ေဒသခံမ်ားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးအား စီမံခြင့္ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း သူမက ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ သဘာ၀သယံဇာတ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ၀င္ေငြခြဲေ၀မႈႏွင့္ သက္ေရာက္မႈ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈသာမက ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မွဳအေၾကာင္းကို ကြင္းဆင္းသုေတသနျပဳလုပ္ကာ အဓိကထား ေဖာ္ျပထားသည္။

သူမက ‘‘အားလံုးပါ၀င္ျပီး တရားမွ်မႈ ရွိတဲ့ သဘာ၀ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွဳစနစ္ေပၚထြန္းေရး၊ ရည္ရွည္ တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမွာ သယံဇာတဆိုင္ရာ စဥ္းစားခ်က္မ်ားကို အဓိကတင္ျပထားပါတယ္။ အစီရင္ခံမွာ အဓိကေနရာ (၂)ခု ကိုေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္မွဳနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္တူးေဖာ္မွဳမ်ားကို အဓိကေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အစီရင္ခံစာထုတ္ေ၀ဖို႔အတြက္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔ အစည္းေတြ၊ တိုင္းရင္းသားနိုင္ငံေရးပါတီေတြ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္’’ဟု အစီရင္ခံစာႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေျပာဆိုသည္။

သုေတသနစာတမ္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း သဘာ၀သယံဇာတ၏ အခန္းက႑ကို ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေ၀မႈ ရွဳေထာင့္တို႔မွ ညိွဳနိွဳင္းေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္တြင္းသာမက အင္ဒိုနီးရွား၊ ဆူဒန္၊ နိုင္ဂ်ီးရီးယာႏွင့္ ကေနဒါ စသည့္ နိုင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားကိုလည္း ေလ့လာ တင္ျပထားသည္ဟု ဆိုသည္။

သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံေရးအစုအဖြဲ႔မ်ားအား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ လက္ရွိသဘာ၀သယံဇာတ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ကို အသိေပးရန္၊ သဘာ၀သယံဇာတ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါ၀င္ေသာ နိုင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ မ်ားကို နွိဳင္းယွဥ္ျပရန္နွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြင္း သဘာ၀သယံဇာတမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ညိွနွိဳင္းသင့္သည့္ လက္ေတြ႔က်ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳနိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ ျပဳစုထားေၾကာင္း နန္းေအးေအးသြယ္ ကေျပာၾကားခဲ့သည္။

သဘာ၀သယံဇာတပိုင္ဆိုင္မွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ၃၇ (က)တြင္ နိုင္ငံ၏သယံဇာတအားလံုးကို နိုင္ငံေတာ္က ပိုင္သည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။ နိုင္ငံေတာ္သည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု စုေပါင္းေနထိုင္ေသာနိုင္ငံဟုေခၚျပီး ျမန္မာနိုင္ငံသား အားလံုးကို ရည္ညြန္းသည္။ လက္ေတြ႔တြင္ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္ၾကီးစိုးေနျပီး ဗဟိုက တာ၀န္ရွိသူမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျခယ္လွယ္ေနၾကသည္။ သယံဇာတအားလံုး၏ပိုင္ရွင္မ်ားသဖြယ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔ကို ညိွနွိဳင္းတိုင္ပင္ျခင္းမျပဳဘဲ လုပ္ကြက္မ်ားသတ္မွတ္ျပီး လုပ္ကို္င္ခြင့္ လုိင္စင္ ထုတ္ေပးေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွသိရသည္။

သဘာ၀ သယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ(၃၇)(ခ)တြင္ သယံဇာတဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမွဳမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္မွေဆာင္ရြက္မည္ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

သယံဇာတဆိုင္စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ေပးျခင္း၊ လုပ္ကြက္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ လိုင္စင္ ခ်ေပးျခင္း၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုၾကီးၾကပ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေငြမ်ားေကာက္ခံျခင္းစည့္ စီမံခန္႔ခြဲမွဳဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ဗဟိုကသာခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။

လက္ရွိသယံဇာတစီမံခန္႔ခြဲမႈကို ဗဟိုအစိုးရ လက္ထဲမွ ျပည္နယ္အစိုးရလက္ထဲသို႔ လႊဲေျပာင္း ေပးရန္ လိုေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။