၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာရွင္းလင္းပြဲ စစ္ေတြတြင္ျပဳလုပ္

အခြန္ထမ္းျပည္သူမ်ားအား အခြန္ဆိုင္ရာအသိပညာဗဟုသုတမ်ား တိုးပြားေစၿပီး မိမိတို႔၏ ဆႏၵအေလွ်ာက္ အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ရည္ရြယ္၍ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔ မနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုး၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ အခြန္ထမ္းေတြ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္အခြန္ေပးေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား ဆိုင္ရာ အခြန္ရံုးနဲ႔ အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆိုင္ရာ အခြန္ရံုး(၂)ရံုးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ ေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ဌာနအေနနဲ႔ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးဝင္းေအာင္ညိဳက ေျပာသည္။

အခန္းအနားတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးဝင္းေအာင္ညိဳမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ဦးေအာင္ဝင္းမွ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုခြန္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း အသီးသီးရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး တက္ေရာက္လူသည့္ အခြန္ထမ္းမ်ားမွလည္း မရွင္းလင္းသည္မ်ားအား အျပန္အလွန္ေမးျမန္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။