တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အနိမ့္ဆံုး

တကၠသိုလ္ ၀င္တန္း ေအာင္စာရင္းကို ယေန႕ နံနက္က ထုတ္ျပန္ရာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေအာင္ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္သည္။

njr1905ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၁၇ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူ ၃၈၄၄၀ တြင္ ေအာင္ျမင္သူ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ဦးေရမွာ ၆၅၉၈ ဦးသာ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္နႈန္းအမ်ားဆံုးမွာ မြန္ျပည္နယ္ ျဖစ္ျပီး ၄၁ ဒသမ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။

ယခင္ႏွစ္က ခ်င္းျပည္နယ္ မွာ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း အနိမ့္ဆံုး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္နႈန္းမွာ ၁၉ ဒသမ ၀၄ ျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ထက္ ေရွ႕ကို ေရာက္သြားခဲ့သည္။