အစိုးရစက္မွဳလက္မွဳသိပၸံ(ေက်ာက္ျဖဴ)မွ ျပင္ပ သင္တန္းသားမ်ားေခၚယူ

  • ခုႏွစ္
  •  ေက်ာ္၀င္း/နိရဥၥရာ
  • နိရဥၥရာ

ဇူလိုင္ ၁၉

အစိုးရစက္မွဳလက္မွဳသိပၸံ(ေက်ာက္ျဖဴ)မွ ကြ်မ္းက်င္မွဳအေျချပဳကာလတို အထူးသင္တန္းအတြက္ ျပင္ပသင္တန္းသားမ်ား ေခၚယူေနေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သင္တန္းမ်ားမွာ အေျခခံျပည္သူမ်ားအတြက္ အုတ္စီကြ်မ္းက်င္သင္တန္း၊ အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္းသင္တန္းႏွင့္ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းတို႕ ျဖစ္ၾကသည္။

အုတ္စီကြ်မ္းက်င္သင္တန္း၊ အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္းသင္တန္းတြင္ ေရးတတ္/ဖတ္တတ္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီး အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း အတြက္ အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

သင္တန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ကာစက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ထိ သင္ၾကားပို႕ခ်သြားမည္ဟု သိရသည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ျပီး အသက္(၃၅) ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္သူျဖစ္ရမည္။

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာမူရင္း တစ္ေစာင္၊ နိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကဒ္ မိတၱဴ တစ္ေစာင္၊ လိုင္စင္ဓာတ္ပံု သံုးပံုႏွင့္ သင္တန္း ျပီးဆံုးေအာင္ တက္ေရာက္ပါမည္ဟု ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတြင္ ကတိျပဳထားသည့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ပါရွိရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အုတ္စီကြ်မ္းက်င္သင္တန္းအတြက္ (၁၅)ဦး၊ အေျခခံကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းအတြက္ (၂၀)ဦးႏွင့္ အိမ္တြင္းလွ်ပ္စစ္သြယ္တန္းျခင္းသင္တန္းအတြက္(၁၅)ဦး လက္ခံရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇူလိုင္(၂၀ မွ ၂၇)ရက္ အတြင္း ေန႕စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီထိ အစိုးရစက္မွဳလက္မွဳသိပၸံ(ေက်ာက္ျဖဴ)ရံုးခန္းတြင္ အခမဲ့ ရယူ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။