ေမယုေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ေနသည့္အဖြဲ႕ကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ရန္ ညီေႏွာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္းမွ ေတာင္းဆို

  • ခုႏွစ္
  •  နိရဥၥရာ
  • နိရဥၥရာ

ေမယုေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္မႈမ်ား မၾကာခဏ ေပၚေပါက္ေနရာ ထိုအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို မည္သည့္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွ က်ဴးလြန္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ရန္ ညီေႏွာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္းမွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၎ေတာင္းဆိုမႈကို ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႕က ညီေႏွာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားဖက္ဒေရးရွင္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာျမိဳ႕နယ္ေတာင္ပိုင္း ကိုင္းၾကီးေက်းရြာမွ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ျမိဳတိုင္းရင္းသား ၈ ဦးအသတ္ခံရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား မၾကာခဏ အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္မႈသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္မွ ေနာက္ကြယ္တြင္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႕ ေဒသခံ ဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားအား အၾကမ္းဖက္သတ္ျဖတ္မႈ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚတိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္သည္ကို တရား၀င္ ထုတ္ျပန္သင့္သည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ညီေနာင္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၂၂ ပါတီ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

njr1108