ေဒသအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲတတိယေန႕စာတမ္းအနွစ္ခ်ဳပ္ဖတ္ၾကားျပီးစီး

ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန့မွစ၍ ၂၅ ရက္ေန့အထိ သွ်မ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးျမို့တြင္ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ေဒသ အလိုက္အမ်ိုးသားအဆင့္ နိုင္ငံေရး ေဆြးေနြးပြဲတြင္ တတိယေန့တြင္ စာတမ္းအနွစ္ခ်ုပ္ဖတ္ၾကားျပီးစီး ရာ စာတမ္းေပါင္း ၆၃ ေစာင္နွင့္ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးအျကံု ျပုစာ ၄၅ ေစာင္ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။

အဆိုပါစာတမ္းမ်ားတြင္နိုင္ငံေရးနွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စာတမ္းေပါင္း ၂၈ ေစာင္၊ ေဆြးေနြးအႀကံု ျပဳစာ ၂၃ ေစာင္၊ စီးပြားေရးနွင့္ဆိုင္ေသာ စာတမ္းေပါင္း ၂၇ ေစာင္နွင့္ေဆြးေနြးအျကံုျပုစာ ၉ ေစာင္၊ ေျမယာနွင့္ သဘာဝသယံဇာတနွင့္ဆိုင္ေသာ စာတမ္းေပါင္း အေစာင္ ၃၀ နွင့္ေဆြးေနြးအႀကံုျပုစာ ၁၃ ေစာင္တို့ပါဝင္လာရာသက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ သီးသန္႕တင္သြင္းစာတမ္းမ်ားပါဝင္ျပီး ၊ စာတမ္းတစ္ေစာင္တည္းတြင္ အေၾကာင္းအရာ တစ္မ်ိုးထက္ပို၍ေရးသား ထားေသာ စာတမ္းမ်ားလည္းပါရွိသည္ဟု ေဆြးေနြးမည့္အေျကာင္းအရာ မ်ားကို သေဘာထားစုစည္းခ်က္မ်ားလက္ခံ ထိန္းသိမ္း ျပဳစုေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ – သွ်မ္းျပည္နယ္ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ညီညီေအာင္ က ေျပာျကား ခဲ့သည္။

2.TGI meeting

သွ်မ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္အမ်ိုးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးပြဲ စာတမ္းသံုးေစာင္ကို သဘာပတိမ်ား နွင့္တက္ေရာက္သူမ်ား ေရွ့ေမွာက္တြင္ အတည္ျပုခ်က္ ရယူျပီး အတည္ျပုစာတမ္းမ်ားအား သွ်မ္းျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္အမ်ိုးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးစီးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ၊ သွ်မ္းျပည္နယ္ ဝန္ျကီး ခ်ုပ္မွတစ္ဆင့္ သွ်မ္းျပည္နယ္အမ်ိုးသားအဆင့္နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးပြဲ ျကီးျကပ္မႈ ေကာ္မတီ ထံအပ္နွံသြားမည္ျဖစ္ျပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ေနျပည္ေတာ္ အမ်ိုးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးဗဟို ႒ဌာနကို ဆက္လက္ေပးပို့သြားမည္ ၊ ဗဟို႒ဌာနမွတစ္ဆင့္တူ ညီသည့္အခ်က္အလက္မ်ား စုစည္း၍ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ ဆက္လက္တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္ ဟု သိရပါသည္ ။