ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုအားေကာင္းေစရန္ လူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ႒ာနဆိုင္ရာမ်ားေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ေတြ႕ဆုံ

WIN-Peace ႏွင့္ သၽွမ္းျပည္ ေတာင္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ ကြန္ရက္တို႔ ပူးေပါင္း၍ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား ၊ အရပ္ဖက္လူမွု အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ ႒ာနဆိုင္ရာမ်ားအၾကား ပိုမိုခ်ိတ္ဆက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု အားေကာင္းလာေစေရး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ Classic ခန္းမ တြင္ ယမန္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည္။

သၽွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဒသတြင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ၌အစ္ိုးရ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကား ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္မွု အားနည္းေနသည္ဟု WIN-Peace ဒါရိုက္တာ ေဒၚခ်ယ္ရီအုန္းကေဝဖန္သုံးသပ္သည္။

"တိုင္းေဒသႀကီးေတြထက္ျပည္နယ္ေတြမွာ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းေတြ ၾကားယုံၾကည္မွုအားနည္းေနေသးတယ္။ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ ခက္ခဲေနတာ ၊ ေအးစက္ေနေသးတာေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာဌာနဆိုင္ရ မ်ား ကလဲ ဖိတ္ၾကားလို႔သာ တာဝန္ရွိလို႔လာသြား တာရွိသလို တကယ္ နားေထာင္သြားၿပီးေတာ့ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္သြားတာလဲရွိပါတယ္" - ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။

အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ မိမိအဖြဲ႕အစည္း လုပ္ေဆာင္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား အစိုးရ ယႏၲရား တစ္ခုလုံးသိရွိနိုင္ေစရန္ တင္ျပသည့္အပိုင္းတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနေသးသည္ဟု ေျပာသည္ ။

"အစိုးရဖက္ကလည္း က်ေနာ္တို႔ CSO ေတြတင္ျပလာတဲ့အေပၚ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ "ဟုဆက္ေျပာသည္။
သၽွမ္းျပည္နယ္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႕အစည္း ကြန္ရက္ ဥကၠ႒ နန္းမိုမိုသီတာကလည္း "အဓိကကေတာ့ အစိုးရနဲ CSO ေတြၾကား အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မွု ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမွုရွိဖို႔ လိုအပ္တယ္"ဟုဆိုသည္ ။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္းက်င္းပခဲ့ေသာ သၽွမ္းျပည္နယ္ အရပ္ဖက္လူမွုအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ တြင္အစိုးရဌာန ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ CSO မ်ားၾကားအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမွုမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မွု တိုးတက္မွု ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒၚနန္းမိုမိုသီတာကေျပာသည္ ။