လာမည့္ ၄ ႏွစ္တာ ကြန္ဂရက္သက္တမ္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာမ်ား ေကအဲန္ယူ အတည္ျပဳ

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ ေနာက္လာမည့္ ၄ ႏွစ္တာ ကာလကြန္ဂရက္ သက္တမ္းအတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ယခုလက္ရွိ က်င္းပသည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္၏ ၁၆ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေကအဲန္ယူ၏ အခ်က္ ၂၀ ခန္႔ပါရွိသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔မွ စတင္ ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တက္ေရာက္လာသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးအႀကံဳျပဳ၊ ျပင္ ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ဂရက္ က်င္းပေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ပဒိုေစာေသာသီဘြဲက “ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေရးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ ခ႐ိုင္၊ တပ္မဟာေတြ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင့္ဆင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အဆင့္ဆင့္ေတြကို ေပါင္းခ်ဳပ္ၿပီး ေတာ့မွ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ေရးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္တစ္ခ်က္ခ်င္းစီအလိုက္ ေဆြးေႏြးမႈၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ဒီေန႔ အတည္ျပဳလိုက္တာျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာ သည္။

ေကအဲန္ယူ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေတြ႔ ဆံုေဆြးေႏြးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ မဟာမိတ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္ႏွင့္ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာ သူ မ်ားအေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္ၿပီး ယင္းကိစၥရပ္မ်ားကို အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရ သည္ဟု သိရသည္။

အဆုိပါ အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ကြန္ဂရက္မွ ခ် မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္မႈမ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္ ဟု သိရၿပီး ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သလိုေကာ္မတီမ်ား ထပ္မံဖြဲ႔စည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

၎အျပင္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာအလိုက္ ထပ္မံတင္ျပ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံရယူၿပီး မွတ္ တမ္းတင္ျပဳစုမည့္ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ရွိသည့္အျပင္ တစ္ဆက္တည္းတြင္ ေကအဲန္ယူ ေခါင္း ေဆာင္မ်ားကို ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဆက္လက္ဖြဲ႔စည္းသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်င္းပေရးေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။