ေနာက္ထပ္ ၄ ႏွစ္အတြက္ ဆက္လက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားမည့္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ာကို KNU ေရြးခ်ယ္ ေတာ့မည္

ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးမွ လက္ရွိက်င္းပေနဆဲျဖစ္သည့္ ၁၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ကြန္ဂရက္ အစီ အစဥ္မ်ားအရ နံနက္ျဖန္ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္လာမည့္ ၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ဆက္လက္တာ ဝန္ထမ္းေဆာင္သြားမည့္ KNU ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ာကို စတင္ေရြးခ်ယ္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။

ကြန္ဂရက္ က်င္းပေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ပဒိုေစာေသာသီဘြဲက “ဒီေန႔ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေခါင္းေဆာင္ သစ္ျပန္ လည္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ စည္း မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း အတည္ျပဳႏိုင္တ့ဲအတြက္ နက္ျဖန္ကာ စတင္ၿပီးေရြးေကာက္ပြဲျပဳ လုပ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္

ယေန႔ က်င္းပသည့္ကြန္ဂရက္၏ ၁၇ ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ မန္းေအာင္ ျပည္စိုးႏွင့္ အတြင္းေရးမႉး အက်ဳိးေဆာင္ နန္းေဖာ့ေဂ အပါအဝင္ အဖြဲ႔ဝင္  ၇ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခ့ဲသလို ေရြး ေကာက္ပြဲစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ခ်မွတ္ႏိုင္ခ့ဲသည္ဟု က်င္းပေရး ေကာ္မတီထံမွ သိရသည္

ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ရာတြင္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၁၇ ဦးမွ ေရွးဦးစြာ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ေလာင္း ၆၀ ကိုေရြးခ်ယ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၆၀ ဦးထဲမွ ယခုကြန္ဂရက္ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ျပန္လည္တိုးခ်ဲ႕ထားသည့္ ေကာ္မတီဝင္ဦးေရ  ၅၅ ဦးကို ျပန္လည္ေရြးေကာက္ ရမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအစီအစဥ္မ်ားအရ ေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္ ၅၅ ဦးထဲမွ ေကအဲန္ယူတြင္ ၾသဇာအရွိဆုံး ႀကီး ၅ ႀကီးျဖစ္သည့္ ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႈး ၁ ႏွင့္၂ တုိ႔ကို ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအဆင့္တိုင္းတြင္ လွ်ဳိ႕ဝွက္မဲေပးစနစ္ျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ႀကီး ၅ ႀကီးမွ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၁၁ ဦးႏွင့္အတူ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ခံမ်ားကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္