ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာသုံးစဲြမႈ အေျခအေနကုိ အရပ္ဖက္၊ ပညာရွင္၊ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား သြားေရာက္ ေလ့လာ

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း၊ ပညာရွင္၊ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး၊ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉး၊ စာေရးဆရာႏွင့္ သတင္းမီဒီယာစသည့္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၂)ဦး ပါဝင္သည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေက်ာက္မီးေသြးသုံးစြမ္း အင္ဆုိင္ရာ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္တစ္ခုကုိ ေမလ ၆ရက္ေန႔မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စတင္ထြက္ခြာၿပီး ယေန႔(ေမလ ၈ ရက္ေန႔) တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္လုပ္ႏုိ္င္ရန္ ျပည္နယ္ အစုိးရ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးသုံးၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ စက္႐ုံမ်ားကုိ သြား ေရာက္ေလ့လာသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ မေရာက္ရွိခင္ ေမလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမဳိ႕ရွိ ထုိင္း၊ ဂ်ပန္ ပူးတြဲကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ TTCL ကုမၸဏီကုိ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၿပီး ယေန႔တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္သုိ႔ေရာက္ရွိလွ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္တုိက်ဳိ(Tokyo) ၊ နာဂါ စကီ(Nagasaki) ႏွင့္ က်ဳိတုိ (Kyoto)  စသည့္ၿမဳိ႕ႀကီးမ်ားသုိ႔ ဆက္လက္ ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္ကာ ခရီးစဥ္မွာ ေမလ ဒုတိယ အပတ္ကုန္တြင္ ၿပီးဆုံးမည္ျဖစ္သည္။

၎ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ကုိ ယခင္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္၂၂ ဦးကုိ လ်ာ ထားသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ခရီးစဥ္မစတင္မီ ခြင့္ျပဳခ်က္မရသျဖင့္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ယခု အရပ္ဖက္မွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ ေကအဲန္ယူ၏ ဒူးပလာယာႏွင့္ သထုံခ႐ုိင္မွ ကုိယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦး၊ စာေရးဆရာတစ္ဦး၊ သတင္းမီဒီယာသုံးဦး၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး သုံးဦးႏွင့္ ပညာရွင္ႏွစ္ဦး စုစုေပါင္း ၁၂ဦးသာ ပါဝင္ေတာ့သည္ဟု သိရသည္။