အစိုးရႏွင့္ တရားဝင္ေတြ႔ဆုံႏုိင္ရန္ DPNႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္တို႔ ညိႇႏိႈင္း

  • ခုႏွစ္
  •  ေစာရွား/ေကအုိင္စီ
  • ေကအိုင္စီ

ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္၊ ေစာရွား။

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN) ႏွင့္ အစိုးရ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (Peace Commission) တို႔သည္ အစိုးရႏွင့္ တရားဝင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးႏုိင္ေရးအတြက္ အလြတ္သေဘာ အႀကိဳညိႇႏိႈင္းအစည္းအေဝးတစ္ခုကုိ ယေန႔ဇူလိုင္လ ၂၀ရက္ေန႔တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

UNFC ၏ DPN ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ UNFC ဘက္မွ အဆိုျပဳထားေသာ အခ်က္ ၉ခ်က္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တရားဝင္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း အစည္းအေ၀းတြင္ ပါဝင္ခဲ့ သူ UNFC ၏ ေျပာေရးဆိုုခြင့္ရွိသူ ဦးထြန္းေဇာ္က ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။

၎က “အစိုးရနဲ႔ တရားဝင္ေတြ႔တဲ့အခါမွာ အဆင္ေျပေစဖို႕ DPN နဲ႔ Peace Commission ၾကားမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ ညိႇႏိႈင္း နည္းနာရွာတဲ့ အစည္းအေဝးပါ။ စတုတၳအႀကိမ္ အစိုးရနဲ႔ ေတြ႔မယ့္အခ်ိန္က ေနာက္လ ၾသဂုတ္ ၅ရက္နဲ႔ ၁၀ ရက္ၾကားမွာ အဆိုျပဳထားပါတယ္။”ဟု ေျပာ သည္။

UNFC ၏ တင္ျပခ်က္ (၉)ခ်က္တြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ တရားမွ်တမႈတုိ႔ကုိ အေျခခံၿပီး ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ႏွင့္အညီ ဒီမုိကေရစီေရး၊ အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အာမခံခ်က္ အျပည့္အဝရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံ တည္ေဆာက္သြားရန္တို႔ ပါဝင္သည္။

ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြ အဆင့္ဆင့္တြင္ အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖဲြ႔အစည္းအားလုံး၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တရား၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေစၿပီး တုိင္းရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထုိက္ေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ၎တုိ႔ႏွင့္စပ္ဆုိင္ေသာ က႑မ်ား၌သာ ပါ၀င္ရန္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ၂၁ပင္လုံညီလာခံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အပါအ၀င္ ဥပေဒမ်ားကုိ ေရးဆဲြျပ႒ာန္းရန္၊ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ အပါအ၀င္ ႏွစ္ဘက္လုိက္နာရမည့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ား၊ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာက်င့္၀တ္(CoC)ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းလမ္းညြန္(ToR)ႏွင့္ တပ္ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရးတုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီမႈ ရယူရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ DPN မွ ဒုတိယအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ေအာင္မေငး၊ ဦးထြန္းေဇာ္၊ ဗိုလ္မႉးဘုန္းႏိုင္၊ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ ဦးလွ ေမာင္ေရႊ၊ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး၊ ကိုေက်ာ္လင္းဦးတို႔ အပါအဝင္ ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔မွ စုစုေပါင္း (၉) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ယခုေတြ႔ ဆံုမႈသည္ UNFC အဖြဲ႔အတြင္းမွ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔(ေကအိုင္အိုု) အပါအဝင္ တိုုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အခ်ဳိ႕ထြက္ခြာသြားအၿပီး အစိုးရႏွင့္ ပထမဆံုးေတြ႔ဆံုမႈ ျဖစ္သည္။