မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းရန္ စီစဥ္

မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ အစိုးရအက်ိဳးစီးပြားကိုဆက္ႏႊယ္၍ အလုပ္လုပ္ေနရသည္ဟု ႐ွဴ႕ျမင္သံုးသပ္မႈမ်ားရွိလာရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းေကာ္မတီကိုဖ်က္သိမ္းႏိုင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးကဟသၤာမီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။

“လူထုဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုမလုပ္ႏိုင္ပဲနဲ႔ အစိုးရရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ႏႊယ္ၿပီးလုပ္ေနတဲ့ ႐ွဴ႕ျမင္သံုးသပ္မႈကပိုမ်ားခဲ့တယ္၊ အဲ့ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို မထားသင့္ဘူးဆိုတဲ့အျမင္နဲ႔ ဥပေဒၾကမ္းကိုေရးဆြဲခဲ့တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ တိုးခ်ဲ႕ကမ္းနားလမ္းစီမံကိန္းႏွင့္ သစ္ပံုဆိပ္ အိမ္ယာစီမံကိန္းကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥမ်ိဳးသည္ျပည္သူ၏ ဆႏၵႏွင့္ တထပ္တည္းမက်ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရအက်ိဳးစီးပြားကိုဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ရေၾကာင္း ၎က ဥပမာေပးေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းထားသည့္မြန္ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားအတြက္သာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီးအျခားၿမိဳ႕မ်ားကို လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကိုလည္းေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကိုအတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ဒီဇင္ဘာလက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုထၳပံုမွန္အစည္းအေဝး တြင္ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အမ်ားက မလိုအပ္ဘဲဖြဲ႕စည္းထားသည္ဟုသတ္မွတ္သည့္ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ျခင္းမွာ သင့္ေတာ္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟုထင္ျမင္မိေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ဟုထင္ျမင္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေနဝင္းကေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္နယ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကိုဖ်က္သိမ္း၍ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားကို သာထားရွိေဆာင္႐ြက္ရန္ အမ်ားသေဘာဆႏၵအတိုင္းယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးကေျပာသည္။

“ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကိုျဖဳတ္လိုက္တာက ျပည္သူေတြရဲ႕ပါဝင္မႈကိုကန္႔သတ္တာျဖစ္သလို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းအရလည္း လူထုရဲ႕ပူးေပါင္းမႈကိုကန္႔သတ္လိုက္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္”ဟု ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ခံ ဦးေမာင္ေမာင္ေဇာ္ထြန္းက သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

မြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ စီးပြားေရးဆန္ဆန္သာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစနစ္မ်ားမပါဝင္ခဲ့သျဖင့္ ယင္းဥပေဒကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရေၾကာင္းေဒါက္တာေအာင္ႏိုင္ဦးကေျပာသည္။

၂ဝ၁၂ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပဌာန္းခဲ့ေသာမြန္ျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒသည္အားနည္းခ်က္တစ္ခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ၂ဝ၁၃ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္မ်ားတြင္လည္းျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့ၿပီးယခုတြင္ ထပ္မံျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သိရသည္။