ရွစ္ေလးလုံးမွသည္ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆီသို႔

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးတြင္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးတစ္ရပ္အျဖစ္ သမိုင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ေပၿပီ။ တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေသာ အေထြေထြက်ပ္တည္းမႈႏွင့္အတူ အာဏာရွင္ မဆလ အစိုးရ၏ ႏွစ္ႀကိမ္တိတိတရားမဝင္ေငြေၾကးေၾကညာမႈက ဆင္းရဲႏြံထဲမွ ျပည္သူမ်ားကို မခံမရပ္နိုင္ေအာင္နာက်င္ေစခဲ့သည္။ အနာတရျဖစ္မႈမ်ားက အစိုင္အခဲအျဖစ္စုေဝးလာၿပီးေနာက္ မတရားဖိႏွိပ္မွုမ်ားကို ေတာ္လွန္ရန္ ျပည္သူအေပါင္း၏ ႏွလုံးသားမ်ား အသင့္ျဖစ္ေနခ်ိန္ အာဏာရွင္အစိုးရကလည္း ယင္း၏ အမူအက်င့္အတိုင္း အၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းျခင္းမွ အစျပဳကာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးပါဝင္ေသာ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည္။

ယေန႔အခ်ိန္ဆီမွ ေနာက္ျပန္လွည့္ၾကည့္ေသာ္ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးက အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကိုေရာ ျပည္သူလူထုကိုပါ သမိုင္းသင္ခန္းစာ အေျမာက္အျမားသင္ၾကားေပးထားခဲ့ပါသည္။ ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ၏ သေႏၶသားဟု မွတ္ယူရပါလိမ့္မည္။ မတရားဖိႏွိပ္မွုကို တြန္းလွန္ရင္းမွ “ဒီမိုကေရစီရရွိေရး“ ဟူသည့္ နိုင္ငံေရးလက္နက္တပ္ဆင္နိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၈၈ လူထုလွုပ္ရွားမွုမွ စတင္ကာ ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ ၊ မႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ ဒီမိုကေရစီအသံ သြက္သြက္ညံခဲ့ပါသည္။ ဖိႏွိပ္မွုမ်ားကို တြန္းလွန္ရာမွ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဒီမိုကေရစီကို သင္ယူရင္းမွ အားလုံးပါဝင္ေသာ တန္းတူညီမၽွမွုရွိေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖင့္သာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးတည္ေဆာက္နိုင္မည္ဟု ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံႀကီးဆီမွ တစ္ဆင့္သိျမင္နားလည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရေသာ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္တည္ေဆာက္နိုင္႐ုံမၽွျဖင့္ တိုင္းျပည္ျပန္လည္ ဦးေမာ့လာမည္မဟုတ္ဟု နားလည္ခဲ့ၾကသည္။

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုရာ၌ မ႑ိဳင္ ၃ ရပ္အၾကားတြင္ သင့္ျမတ္ေန႐ုံျဖင့္ မၿပီးေသးဘဲ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား အားလုံးႏွင့္ပါ ယုံၾကည္မွုတည္ေဆာက္နိုင္ၿပီး အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံသို႔ လွမ္းခ်ီနိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္က ဘုံရန္သူကို လက္တြဲညီစြာ တြန္းလွန္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း မ႑ိဳင္သုံးရပ္ေပၚေပါက္လာၿပီး ဘုံရန္သူငုပ္လၽွိုးသြားေသာအခါ ႏုိင္ငံေရးအာဏာႏွင့္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားေသခ်ာမႈအတြက္ တစ္ခ်ိန္က မဟာမိတ္မ်ား စစ္ေျမျပင္၌ ထိပ္တိုက္ျပန္ေတြ႕ၾကျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ဆုတ္ကပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အစစ္အမွန္အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးေအာင္ျမင္ရန္မွာ အာဏာရပါတီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က အတိုက္အခံလုပ္ခဲ့ရေသာ အုပ္စုႏွင့္ အဆင္ေျပေန႐ုံမၽွျဖင့္ မၿပီးဘဲ တိုင္းရင္းသားအားလုံးႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အားလုံးျဖင့္ ရွဉ့္လည္းေလၽွာက္သာ ပ်ားလည္းစြဲသာေသာ ဘုံသေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ရရွိေရး အစဥ္တစိုက္ႀကိဳးပမ္းသြားၾကရန္ ရွစ္ေလးလုံးသင္ခန္းစာအျဖစ္ ႏွိုးေဆာ္တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။