မြန္ျပည္နယ္ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးရန္ က႑ငါးရပ္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

မြန္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ က႑ငါးရပ္ သတ္မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ၾသဂုတ္ ၃ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

အဆိုပါ က႑ငါးခုမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေရာ္ဘာက႑၊ ပင္လယ္သားငါး သယံဇာတ၊ ႏွစ္ရွည္ဥယ်ာဥ္ၿခံ သီးႏွံႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း SME ဖြဲ႕စည္းထာရွိမ်သာ အကူအညီမ်ားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္၏ ေရာ္ဘာက႑ကိုလည္း ျမင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊တစ္ႏွစ္ ေရာ္ဘာအထြက္ႏွုန္းႏွင့္ တြက္ခ်က္ပါက ျမန္မာေငြ ၄၁ ဘီလီယံခန႔္ နစ္နာဆုံးရွုံးလ်က္ရွိၿပီး တစ္တန္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ 300 ခန႔္ နစ္နာေနလ်က္ရွိေၾကာင္း၊
ေရာ္ဘာ က႑အတြက္ စီမံခ်က္ေရးဆြဲကာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ ရွိပါက ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေထာက္ပံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ႏွစ္ရွည္ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ျပည္ပနိုင္ငံမွ လာေရာက္ကူညီမည္ျဖစ္ၿပီး မြန္ျပည္နယ္တြင္ ႏွစ္ရွည္ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ေဆာင္ရန္ ေျမေနရာမ်ားကို ရွာေဖြသြားမည္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာလည္း ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။