မြန္ျပည္နယ္တြင္ လၽွပ္စစ္မီးမရရွိသည့္ အိမ္ေၿခ ႏွစ္သိန္းေက်ာ္ က်န္ရွိေန

မြန္ျပည္နယ္တြင္ လၽွပ္စစ္မီးမရရွိေသးသည့္ အိမ္ေျခႏွစ္သိန္းေက်ာ္က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ျပည္နယ္လၽွပ္စစ္ဓာတ္ အားျဖဴန႔္ျဖဴးေရးဦးစီး ဌာနမွ စာရင္းအရ သိရသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း အိမ္ေၿခ ၄၂၂,၆၁၂ အိမ္ရွိၿပီး လၽွပ္စစ္မီးရရွိၿပီး အိမ္ေျခမွာ ၁၉၄,၂၆၀ အိမ္ရွိေၾကာင္း၊ ရာခိုင္ႏွုန္းအားျဖင့္ ၄၅ . ၉၇ ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္ လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမွဴး ဦးသက္ပိုင္မ်ိဳး က ေျပာၾကားသည္။

“မြန္ျပည္နယ္မွာ ၅ ပုံ၊ ၂ ပုံေလာက္ပဲ ေပးနိုင္ေသးတယ္။ က်န္ေနတဲ့ အိမ္ေျခေတြ ေပးဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာရွိတယ္”ဟု ၎င္းက ဆိုသည္။
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန႔္ျဖဴးမွုစနစ္ေရာက္ရွိသည့္ေနရာတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံခန႔္ခြဲမွုျဖင့္ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ဘတ္ဂ်က္ရရွိ သည့္အေပၚမူတည္ၿပီး ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ၎င္းက ေျပာသည္။

“ၿမိဳ႕ေပၚမွာ မီးမရတာ သိပ္မရွိဘူး၊ အဓိကနယ္ဘက္မွာပဲ က်န္တာရွိတယ္။ အခုလည္း မီးေပးဖို႔ ခြဲ႐ုံေတြ တိုးခ်ဲ႕တာရွိတယ္”ဟု ျပည္နယ္လၽွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမွဴးက ေျပာသည္။ တခ်ိဳ႕နိုင္ငံေတာ္ ဓာတ္အားျဖန႔္ျဖဴးေရးစနစ္ မေရာက္ရွိေသးသည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပုဂၢလိကဓာတ္အားေပး စက္႐ုံႏွင့္ လၽွပ္စစ္မီးေပးရန္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဓာတ္အားခႏွုန္းထား ကြာျခားမႈရွိနိုင္ေၾကာင္း ၎င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“သံျဖဴဇရပ္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ေရးၿမိဳ႕နယ္ မီးေပးဖို႔အတြက္ အခုပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ထားတယ္။ တျခားရပ္ကြက္ေက်း ရြာေတြအတြက္က ႏုိင္ငံေတာ္ဓာတ္အားစနစ္နဲ႔ ခြဲ႐ုံတိုးခ်ဲ႕ဖို႔ရွိတယ္”ဟု ယင္းက ဆိုသည္။

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း မြန္ျပည္နယ္ ဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား ၆၆ KV၊ ၃၃ KV၊ ၁၁ KV စသျဖင့္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ ရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္နယ္လၽွပ္စစ္႐ုံးမွ သိရသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မြန္ျပည္နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ ၃၅.၇% မွာအလင္းေရာင္အတြက္ လၽွပ္စစ္မီးကို အဓိကအသုံးျပဳၾကၿပီး ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးတြင္ ၃၂.၄% အသုံးျပဳၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။