မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္

စက္တင္ဘာ ၆ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ မြန္အမ်ိဳးသားဗဟိုေကာ္မတီ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ ယခင္ႏွစ္က လုပ္ငန္းအေၾကာင္းအရာ ရွင္းတမ္းမ်ားႏွင့္ (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္အတြက္ အဓိကေဆြးေႏြးျဖစ္ေၾကာင္း အႀကိမ္(၇၀)ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မိစႏၵာႏြန္က ေျပာၾကားသည္။

“အစဥ္အလာအရ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို အႀကိမ္(၇၀)ထိျဖစ္ေျမာက္လာဖို႔ကို မြန္အမ်ိဳးသားဗဟိုေကာ္မတီက လုပ္ေဆာင္ေပးရတယ္။ အဲဒါကို တခ်ိဳ႕လူေတြက မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ ဗဟိုကဘယ္သူေတြ ကန္ထရိုက္ေပးထား တာလဲ။ ဘယ္ပါတီက ဦးေဆာင္ၿပီးလုပ္ေလ့ရွိလဲ။ အသံေတြအမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကားေနရတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

မြန္အမ်ိဳးသားေန႔သည္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ မြန္တိုင္းရင္းသားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီကဦးေဆာင္က်င္းပျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မြန္တိုင္းရင္းသားထုတစ္ရပ္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာသည္။

(၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ မြန္တစ္မ်ိဳးသားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳနိုင္ေသာ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အမ်ားသေဘာတူၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

လာမည့္ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ဖက္တန္းရပ္၊ မြန္ဓမၼာ႐ုံ၌ ယခုလက္ရွိေကာ္မတီအစား (၇၁)ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီသစ္ကို ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းကာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၁၀ ခုမွ တစ္ၿမိဳ႕နယ္လၽွင္ မြန္ဆရာေတာ္ႀကီး ၃ ပါးႂကြေရာက္ရန္ ပင့္ဖိတ္ထားၿပီး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အတြင္း ေကာ္မတီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ (၅)ဦးစီကိုလည္း ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရွိရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ အႀကိမ္ ၇၀ ေျမာက္ မြန္အမ်ိဳးသားေန႔ကို ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ ရက္က က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားႀကီးကြင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။