လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးကို ေလ့လာၿပီးမွ ေထာက္ျပေဆြးေႏြးၾကရန္ မြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သတိေပး

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေဝသုံးစြဲေရးဆိုင္ရာ လ်ာထားခ်က္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေထာက္ျပေဆြးေႏြးသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးေလ့လာၿပီးမွေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကရန္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေအးဇံက သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မူမရွိဘဲနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာတစ္ခုမွ မလုပ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၅ ႏွစ္လုံးလုံးလိုက္နာရမယ့္မူဟာ ကိုယ့္ပါးစပ္နဲ႔ကိုယ္ေျပာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ျပန္လည္ေလ့လာၿပီးေတာ့ ေျပာပါေဆြးေႏြးပါ”ဟု ၎င္းက သတိေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါဘ႑ာေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ၁,၂၂၉ သန္း၊ ဘီးလင္း ၁,၇၁၄ သန္း၊ သထုံ ၅၀၆သန္း၊ ေပါင္ၿမိဳ႕ ၂၅၃ သန္း၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ၃,၃၉၅ သန္း၊ က်ိဳက္မေရာ ၉၆၃ သန္း၊ မုဒုံ ၈၃၀သန္း၊ ေခ်ာင္းဆုံ ၇၈၃ သန္း၊ သံျဖဴဇရပ္ ၈၂၆ သန္းႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ၁,၈၈၅ သန္း ဘ႑ာေရးခြဲေဝထားသည္ကို သိရွိရေၾကာင္းေပါင္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္ စားလွ ယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ထူးက ေထာက္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

“အဲဒီမွာစဥ္းစားၿပီး ဘာျပန္ေတြ႕လဲဆိုေတာ့ လူဦးေရနဲ႔ခြဲတာလား၊ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအေနနဲ႔ခြဲတာလား၊ ပညာေရး က်န္းမာေရးအေနနဲ႔ ခြဲတာလား၊ ဘယ္အေနအထားနဲ႔ခြဲတာလဲဆိုတာ၊ ဘာကိုျဖစ္လဲဆိုရင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ေမာ္လၿမိဳင္မွာ ၃,၃၉၅သန္းဆိုၿပီးေတာ့ေပးထားတယ္။ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္တဲ့ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္က ၂၅၃ သန္းပဲရတယ္”ဟု ၎က ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

အစိုးရသည္ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၿမိဳ႕နယ္မွတင္ျပလာသည့္အခ်က္မ်ားကို မူဝါဒႏွင့္ညႇိၿပီးမွ ဘတ္ဂ်က္ထည့္ဆြဲရၾကာင္း၊ ေလ့လာထားျခင္းမရွိဘဲ ေမးျမန္းမည္ဆိုပါကေမးခြန္းမ်ား ဆိုင္းေနရမည့္ကိစၥ အျမဲမျပတ္ျဖစ္ေပၚေနမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

“ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးေတြကို ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာလုပ္ရင္ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ သြားတက္ၾကပါ။ အဲဒီကအတည္ျပဳတာကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီကို ေရာက္ပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ့ မူဝါဒအတိုင္း ဆြဲပါတယ္။ မူဝါဒမရွိဘဲ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့တစ္ခုမွ မလုပ္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကို သတိမူၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ္
တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းအတိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ေနတာဆိုတာ ဒါကို သတိမူၾကပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ျပည္နယ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုကခြဲေဝေပးသည့္ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္အစိုးရက ေရးဆြဲၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္တြင္တင္ျပၿပီး အစည္းအေဝးေခၚယူရမည္ကို လႊတ္ေတာ္နည္းဥပေဒ အခန္း ၁၄ ပုဒ္မ ၁၄၈တြင္ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သထုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္သူ ကေျပာၾကားသည္။

“ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးေပးသြားတဲ့အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေနာက္လာမယ့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဘတ္ဂ်က္မွာ ယခုထက္ပိုျပည့္စုံတဲ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေတြရဲ့အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပါ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ မိမိတို႔ျပည္နယ္အစိုးရအေနနဲ႔ ေရးဆြဲေပးသြားပါမယ္”ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေက်ာ္ကေျပာသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မြန္ျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးဆိုင္ရာလ်ာထားခ်က္တြင္ သာမန္အသုံးစရိတ္ ၃,၆၈၄ ဒသမ၃၅၉ သန္း၊ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ ၈,၆၅၀ ဒသမ၄၃၆ သန္း၊ စုစုေပါင္း ၁၂,၃၃၄ဒသမ ၇၉ သန္းအား စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔)တြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။