ေရႊသံလြင္ႏွင့္ AK ကုမၸဏီကို ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္မွုအစီရင္ခံစာ ေရးဆြဲတင္ျပရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ ညႊန္ၾကား

မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးမ်ားကို တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေနေသာ ေရႊသံလြင္ႏွင့္ AK ကုမၸဏီတို႔ကို ကနဦး ပတ္ဝန္းက်င္ဆန္းစစ္ျခင္း (IEE)ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန႔္ခြဲမႈ(EMP) အစီရင္ခံစာ ႏွစ္ရပ္ ေရးဆြဲတင္ျပရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ကုမၸဏီႏွစ္ခုသည္ လမ္းလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေရးဆြဲတင္ျပရမည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈအစီအမံမ်ားႏွင့္ ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း မရွိသည့္အတြက္ အထက္ပါအစီရင္ခံစာ ႏွစ္ရပ္ကိုေရးဆြဲတင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ မြန္ျပည္နယ္မွာ လမ္းလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေနတဲ့ AK နဲ႔ ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုကို ေခၚေတြ႕ၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မွုအတြက္ ဘာေတြ လုပ္ထားလဲလို႔ ေမးၾကည့္ေတာ့ သူတို႔မွာ ဘာမွ မရွိဘူး။ ဒါနဲ႔ အစီရင္ခံစာေရးဆြဲတင္ျပဖို႔ ညႊန္ၾကားလိုက္တာ ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

အစီရင္ခံစာေရးဆြဲရာ၌ ကတၱရာေစး ႀကိဳရာ၌ မီးခိုးေငြ႕ထြက္ရွိျခင္းကို ထိန္းသိမ္းထားမွု အေျခအေန၊ ေက်ာက္၊သဲမ်ား ထားရွိမႈမ်ားႏွင့္ လမ္း တံတား တိုးခ်ဲ႕ရာ၊ ေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ေရဆင္းေရလာ ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီႏွစ္ခုအေနျဖင့္ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ထံ အျမန္ဆုံးေရးဆြဲ တင္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ အစီရင္ခံစာ ေအာင္ျမင္မွု ရွိ မရွိကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွ ဆုံးျဖတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လမ္းလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအရ လမ္းတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ လမ္းပုခုံးသားျပဳျပင္ျခင္း စသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မိုင္ ၃၀ ႏွင့္ အထက္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ IEE ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိုင္ ၃၀ ေအာက္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ EMP ေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က အစီရင္ခံစာ ေရးဆြဲတင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားထားသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရႊသံလြင္ႏွင့္ AK ကုမၸဏီမ်ားကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္း မရွိေပ။

ညႊန္ၾကားထားသည့္ အစီရင္ခံစာကို ေရးဆြဲတင္ျပျခင္း မရွိပါက လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ယာယီပိတ္သိမ္း အေရးယူနိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးထံ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္းက ေျပာသည္။