ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမွဳ ေနာက္ဆံုုးရလာဒ္မ်ားအေပၚ UNFC ေဆြးေႏြး

တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ညီညြတ္ေသာ တိုုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီ အေရးေပၚအစည္းအေ၀းကိုု ယေန႕ ထိုုင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမိုုင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနသည္။

ယခုုအစည္းအေ၀းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ UNFC မွ ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ႏိုုင္ငံေရး ဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN မွ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုုး အေျခအေနမ်ားကိုု တင္ျပၿပီး ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိက ေဆြးေႏြးသြားရန္ရွိသည္ဟုု သိရသည္။

တဆက္တည္းမွာပင္ ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္ ဇူလိုုင္လက မိုုင္ဂ်ာယန္ မ်က္ႏွာစံုုညီအစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူညီထားၾကသည့္ ပင္လံုုလက္စြဲစာတမ္း၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုုအေျခခံ တြင္ ပါ၀င္ရမည့္ အေျခခံမူမ်ား၊ အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသား လံုုၿခံဳေရး မူ၀ါဒဆိုုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုု တပ္မေတာ္ ဆိုုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကိုု လက္ရွိ အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ေဆြးေႏြးသြားၾကရန္ ရွိသည္ဟုု သိရ သည္။

ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုုးေရး၊ မေရးထိုုးေရး ကိစၥမ်ားကိုုလည္း ေဆြးေႏြး ဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုု အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္လာသည့္ ေခါင္းေဆာင္တခ်ိဳ႕မွ သံုုးသပ္ေျပာဆိုုသည္။

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕၏ ဗဟိုုအလုုပ္အမွဳ ေဆာင္ ေကာ္မတီ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကိုု ကခ်င္ျပည္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႕KIO၊ ရွမ္းျပည္တိုး တက္ေရးပါတီSSPP၊ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ KNPP၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီNMSP၊ ရခိုင္ ျပည္ အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ ANC ၊ လားဟူဒီမိုကရက္ တစ္ အစည္းအရံုုး LDU ႏွင့္ ၀ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဴပ္ WNO စသည့္ အဖြဲ႕ ၇ ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ကိုုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ေနသည္။

ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖယ္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC အဖြဲ႕အား ၂၀၁၀ ခုုႏွစ္ ႏိုု၀င္ဘာလတြင္ တိုုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ ၁၂ ဖြဲ႕ႏွင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။