ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ DPN ႏွင့္ PPWT ေဆြးေႏြး

NCA အပစ္ရပ္ (၈) ဖြဲ႕၏ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အလုုပ္အဖြဲ႕(PPWT) ကိုုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ေသာတိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုုင္ရန္ ထုုိင္းႏိုုင္ငံ ခ်င္းမုုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့သည္။

အစည္းအေ၀းမွာ DPN အဖြဲ႕အေနနဲ႕ အခ်က္ ၇ ခ်က္အေပၚတြင္ အဓိကထားၿပီး ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႏိုုင္ဖိုု႕ ေဆြးေႏြးသြား မွာျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း က်င္းပရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ DPN အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခူးဦးရယ္ မွ ေျပာသည္။

"က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔တကယ္ပဲ ဒီျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ အရင္တုုန္းက က်ေနာ္တိုု႕ ညွိႏွိဳင္းေဆြးေႏြးထားၿပီးသား ေဆာင္ရြက္စရာလုုပ္ငန္းေတြကိုု ခြဲေ၀ထားၿပီးသားကိစၥရပ္ေလးေတြ မၿပီးျပတ္ေသးတာေတြရွိတယ္ မၿပီးျပတ္ေသးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကလည္း ကေန႔က်ေနာ္တိုု႔သြားေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္အတြင္းမွာ အဓိကက်ေနာ္တိုု႔ အတူတကြရပ္တည္ၿပီးေတာ့ ဆုုတ္ကိုုင္ၾကရမည့္ အရာေတြလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မိုုလိုု႕က်ေနာ္တိုု႔အေနနဲ႔ ႏွစ္ဖက္စလံုုးက စိတ္တူကိုုယ္တူ သေဘာတူညီ လက္ခံႏိုုင္တဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္ မူတစ္ရပ္ျဖစ္ဖိုု႔အတြက္ အင္မတန္မွ အေရးႀကီး တယ္လိုု႔က်ေနာ္တိုု႔ကယူဆတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မိုုလိုု႔ အခုုလိုု က်ေနာ္တိုု႔ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ အတူတကြျပန္လည္ၿပီးေတာ့ သံုုးသပ္မွဳေတြ ျပင္ဆင္မွဳေတြ သေဘာတူညီမွဳေတြ ရယူဖိုု႔အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး က်ေနာ္တိုု႔ေခၚယူက်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။"

ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပမည့္အစည္းအေ၀းတြင္ မိုုင္ဂ်ာယန္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျဖစ္သည့္ ပင္လံုုလက္စြဲကိစၥ၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးဆိုုင္ရာစာတမ္းကိစၥမ်ား အပါအ၀င္ မူေဘာင္ျပန္လည္သံုုးသပ္မွဳမွဳႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ဘက္ပူးေပါင္း ညွွိႏွိဳင္းေဆာင္ရြက္ရန္ကိစၥ၊ JMC ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးကိစၥ TOR မ်ားႏွင့္ UNFC ၏ အခ်က္ ၈ ခ်က္ကိစၥမ်ားကိုု ေဆြးေႏြးသြား ၾကမည္ဟုု သိရသည္။

ယခုုအစည္းအေ၀းမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕လုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ခ်မွတ္သြား ရန္ ႏွင့္ တိုုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအားလံုုး အပါအ၀င္ ႏိုုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ EAOs အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ေခၚယူ က်င္းပႏိုုင္ေရးကိစၥမ်ားကိုုလည္း ေဆြးေႏြးဆံုုးျဖတ္သြားၾကမည္ဟုု သိရသည္။

တုုိ္င္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္အလုုပ္အဖြဲ႕ PPWT အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ပဒိုုေစာကြယ္ထူး၀င္း မွ ယခုုအစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ား၏ တခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကိုုသာ ေဆြးေႏြးဆံုုးျဖတ္ႏိုုင္မွာျဖစ္ၿပီး တခ်ိဳ႕အခ်က္မ်ားကိုုေတာ့ ထပ္မံ ညွိႏွိဳင္း ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္ဟုု အခမ္းအနား အဖြင့္မိန္႕ခြန္းတြင္ ထည္သြင္းေျပာ ဆိုုခဲ့သည္။

ႏိုုင္ငံေရးဆိုုင္ရာေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းေရး ကိုုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ DPN မွ ခူးဦးရယ္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏွင့္ တုုိင္းရင္း သား လက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ အလုုပ္အဖြဲ႕ PPWT အဖြဲ႕မွ ပဒိုုေစာကြယ္ထူး၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕၀င္ ကိုုယ္စားလွယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယခုုတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုုမွဳသည္ တတိယအႀကိမ္ ျဖစ္သည္။