ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ RCSS ႏွင့္ KNU ေခါင္းေဆာင္မ်ား ညွိႏွိဳင္းခဲ့

အစိုုးရႏွင့္ တစ္ႏိုုင္ငံလံုုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ( NCA ) လက္မွတ္ေရးထိုုးထားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအရံုုး ( KNU ) ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ( RCSS/ SSA )…
  • ခုႏွစ္
Subscribe to this RSS feed