ကရင္ျပည္နယ္ ဖားအံၿမိဳ႕၌ မတ္ ၃ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္သည့္ ဆက္ဆံေရးဖြင့္လွစ္ျခင္းဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ - ဓာတ္ပံုသတင္း

  • ခုႏွစ္
  •  ေကအိုင္စီ
  • Photo