မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇန္န၀ါရီ ၀၉၊ ၂၀၁၇)

ႏိုင္ၿပိဳင္႐ြာမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ မီးေလာင္မႈ မီးေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ အလွဴ႐ွင္ေတြ လာေရာက္လွဴဒါန္းတာ ႐ိွလာပါတယ္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ဖို႔ မြန္ပါတီ ၂ ပါတီလံုး ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကပါတယ္။

အုတ္ဖုတ္လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ကေလးသူငယ္ေတြဟာ ပညာေရးနဲ႔ အလွမ္းေဝးေနၾကရပါတယ္။

Media