ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇန္န၀ါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၇)

ပင္လံုေဒသခံေတြက မုိင္းဖုန္းဆရာေတာ္ရဲ႕ ေမြးေန႔ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

သက္ေတာ္ ၈၀ ရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္ ဆရာေတာ္ ဘ၀နတ္ထံပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားပါတယ္။

ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္က ထမ္ဇန္႔ဂူမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ဘာေတြရွိမွာလဲ။

Media