ကရင္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ဇန္န၀ါရီ ၁၁၊ ၂၀၁၇)

ရာဘာေစ်းနဲ႔ ေဒၚလာေစ်း ျမႇင့္တက္လာတဲ့အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္က ရာဘာစိုက္ပ်ဳိး ထုတ္လုပ္တဲ့ ေတာင္သူေတြလည္း ေစ်းေကာင္းရၿပီး အေရာင္းအဝယ္ ျမႇင့္တက္ေနပါတယ္။

ကရင္ျပည္နယ္မွာ နာမည္ရလာတဲ့ က်ံဳေထာ္ေရတံခြန္ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စနစ္က်ေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

အမ်ိုဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျမယာနဲ႔ သဘာ၀သယံဇာတဆုိင္ရာ က႑အတြက္ ေကအဲန္ယူ အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။

Media