ခ်င္းဘာသာ အစီအစဥ္ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၇)

၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ အစည္းအေ၀း ျပဳလုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္လည္က်င္းပခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးမွာ အမ်ိဳးသားေန႔ ဆိုတာ ရွိၾကပါတယ္။ ခ်င္းလူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားေန႔ကေတာ့ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာပါသလဲ။

Media

Last modified onFriday, 17 ေဖေဖၚဝါရီလ 2017 15:30