ကခ်င္ဘာသာ အစီအစဥ္ (မတ္လ ၁၈၊ ၂၀၁၇)

ဟူးေကာင္းေဒသ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ ဦးေဆာင္က်င္းပသူေတြကုိ အစုိးရက ေခၚယူေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။

UNFC ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အေျပာင္းအလဲ စံုညီ ညီလာခံကုိ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။

ေငါ့ခ်န္းျမစ္၊ ေမချမစ္ေပၚက ေရကာတာစီမံကိန္းအားလံုး ရပ္တန္႔ေရး ေဒသခံေတြ ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။

Media