ရွမ္းဘာသာ အစီအစဥ္ (မတ္လ ၂၁၊ ၂၀၁၇)

အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအတြက္ ရွမ္း၀တ္စံုခ်ဳပ္သင္တန္းကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ ဖြင့္လွစ္ေနပါ တယ္။

ရွမ္းျပည္ညီညႊတ္ေရးေကာ္မတီ CSSU ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေ၀းကို ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ပါတယ္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ က်ားျဖဴပါတီနဲ႔ က်ားေခါင္းပါတီ ၂ ပါတီစလံုးက ၇ ေနရာ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာင္စံုသစ္ခြပန္းဖူးပြင့္ေနတဲ့ လင္းေခးၿမိဳ႕အေၾကာင္းေတြကိုလည္း တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Media