မြန္ဘာသာ အစီအစဥ္ (ဧၿပီလ ၁၇၊ ၂၀၁၇)

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳႏိုင္ဖို႔ ေမလ ပထမပတ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ IT နည္းပညာေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ က်င္းပပါေတာ့မယ္။

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား လူဦးေရစာရင္းကို ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းကေန ထုတ္ျပန္ေပးခဲ့တာမ႐ိွတာေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္လို႔ တနသၤာရီတိုင္း မြန္လူဦးေရ စာရင္းအမွန္ ေကာက္ယူေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

မြန္ျပည္နယ္အတြက္ NLD အစိုးရရဲ႕ ၁ ႏွစ္တာကာလ လုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ ‘ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတား’ နာမည္ သတ္မွတ္လိုက္တဲ့အေပၚ မြန္လႊတ္ေတာ္ ဒု-ဥကၠ႒ နဲ႔ ေမးျမန္းထားတာကိုလည္း တင္ဆက္ေပးပါ့မယ္ခင္ဗ်ား။

Media